Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia usług detektywistycznych.

NAUCZYSZ SIĘ

 • Jak prowadzić śledztwa.
 • Jak wykrywać przestępstwa handlowe.
 • Jak poszukiwać osób zaginionych.
 • Jak znajdować skradzione przedmioty o dużej wartości.
 • Jak ustalić tożsamości osób, które za pośrednictwem internetu popełniają czynności niedozwolone
 • Jak wykryć przestępstwa, które miały miejsce na terenie zakładu pracy.
 • Jak prowadzić wywiad gospodarczy.

Szkolenie detektyw Szczecin

Szkolenie detektywistyczne Szcecin

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego bez dodatkowych egzaminów otrzymanie licencji detektywa.

Czas trwania szkolenia: 52 godzin dydaktycznych (w tym 50 godzin programowych i 2 godziny zaliczenia końcowego szkolenia)

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1638)., które uprawnia do ubieganie się o wydanie licencji detektywa w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 202 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.).

Wymagania dla kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Ukończone 21 lat.
 3. Wykształcenie co najmniej średnie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 5. Nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Kandydat nie został zwolniony dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat.
 8. Kandydat powinien posiadać pozytywną opinię komendanta Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (opinii nie wymaga się do udziału w samym szkoleniu)
 9. Kandydat powinien posiadać zdolność psychiczną do wykonywania czynności określonych dla usług detektywistycznych stwierdzoną orzeczeniem lekarskim (orzeczenie lekarskie nie jest wymagane do udziału w samym szkoleniu)