Chcesz ubiegać się o licencję detektywa, aby móc otworzyć własne biuro detektywistyczne? Planujesz zapisać się na specjalistyczny kurs, który umożliwi Ci uzyskanie koniecznego zaświadczenia? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! W Gustaw EDU organizujemy profesjonalne szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych dla przyszłych detektywów, a następnie otrzymanie licencji. Po ukończeniu naszego kursu zdobędziesz zaświadczenie wymagane do uzyskania uprawnień do świadczenia usług detektywistycznych.

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia usług detektywistycznych.

NAUCZYSZ SIĘ

 • Jak prowadzić śledztwa.
 • Jak wykrywać przestępstwa handlowe.
 • Jak poszukiwać osób zaginionych.
 • Jak znajdować skradzione przedmioty o dużej wartości.
 • Jak ustalić tożsamości osób, które za pośrednictwem internetu popełniają czynności niedozwolone.
 • Jak wykryć przestępstwa, które miały miejsce na terenie zakładu pracy.
 • Jak prowadzić wywiad gospodarczy.

detektywistyka szczecin

Profesjonalne szkolenia detektywistyczne w Gustaw EDU

Proponujemy specjalistyczne szkolenia detektywistyczne, podczas których zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności między innymi z zakresu prowadzenia śledztw, poszukiwania osób zaginionych, wykrywania przestępstw w zakładach pracy czy odnajdywania skradzionych przedmiotów. Kursy detektywistyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie detektywistyki, którzy tłumaczą wszystkie najważniejsze zagadnienia w jasny, zrozumiały sposób. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta szkoleń na licencję detektywa w Szczecinie albo chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących kursów, skontaktuj się z nami!

Szkolenie detektywistyczne Szcecin

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego bez dodatkowych egzaminów otrzymanie licencji detektywa.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1638)., które uprawnia do ubieganie się o wydanie licencji detektywa w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 202 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę odnośnie:

 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa,
 • przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Realizowane tematy zajęć:

Temat I: Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o wydanie licencji detektywa:

1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego.
2. Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. Ukończone 21 lat.
4. Wykształcenie co najmniej średnie.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych.
6. Nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Kandydat nie został zwolniony dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat.
9. Kandydat powinien posiadać pozytywną opinię komendanta Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (opinii nie wymaga się do udziału w samym szkoleniu)
10. Kandydat powinien posiadać zdolność psychiczną do wykonywania czynności określonych dla usług detektywistycznych stwierdzoną orzeczeniem lekarskim (orzeczenie lekarskie nie jest wymagane do udziału w samym szkoleniu).

Miejsca prowadzenia zajęć:
1. W SP nr 52 w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 23 (wykłady w salach oraz zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych - na sali sportowej).
2. Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy w Pucicach (strzelanie).

Czas trwania kursu: obejmuje 50 godzin dydaktycznych plus 2 z zaliczenia końcowego. Szkolenie przeprowadza się w formie stacjonarnej.
Cena kursu: Kurs weekendowy: 2.490 zł, kurs dzienny: 2.640 zł.
Wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011,

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin
TYTUŁEM: Detektyw + „Imię i Nazwisko”.
Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, nr telefonu podany poniżej):
Gustaw Securitas Sp. z o.o./ Gustaw EDU
ul. I. Łyskowskiego 18, pokój 205 lub 203, 71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje: Tel. 606 388 545 lub tel. stacjonarny: 91 - 42 333 20.