G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

Biotechnologie dla oczyszczalni ścieków - GUSTAW GROUP

Informacja o szczepach bakterii Ydro Process®

Biokultury Ydro Process® zawierają różne szczepy bakterii. To produkty bakteryjne pochodzenia naturalnego, organicznego, które nie zawierają odzwierzęcych produktów ubocznych i nie są modyfikowane genetycznie. Są niezanieczyszczającą środowisko mieszanką fakultatywnych bakterii wyhodowanych na otrębach.

Bakterie w mieszankach Ydro Process® wytwarzają swoje enzymy w procesie metabolicznym, traktują zanieczyszczenia w ściekach jako pożywienie i ostatecznie przekształcają je w biogazy (np. CH4 – metan i CO2 – dwutlenek węgla), wodę oraz niewielki procent nieorganicznych związków żelaza, siarki itp., w zależności od warunków ORP (ang. Oxidation Reduction Potential) w odpowiednim zbiorniku reakcyjnym. W oczyszczalniach ścieków nie dochodzi do emisji metanu do środowiska, ponieważ we wszystkich reaktorach poza fermentatorem beztlenowym utrzymujemy poziom ORP powyżej -250 mV.

szczecin biurowce

Dodane bakterie do produkcji nowych zużywają tylko 10-20% kwasu octowego w swoim metabolizmie, a pozostałe 80-90% jest przekształcane w gazy. W systemach konwencjonalnych, a w szczególności w zbiornikach napowietrzanych, cząstki stałe są szybko adsorbowane na kłaczkach mikroorganizmów i usuwane w ten sposób wraz z osadem nadmiernym.

KORZYŚCI. Wprowadzanie naturalnie istniejących biokultur ziemi i enzymów Ydro Process® do systemów kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków lub lagun do przechowywania osadów.

Cele technologii Ydro Process®:

Wprowadzając naturalnie występujące biokultury i enzymy Ydro Process® do systemów kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy zbiorników osadowych, osiągamy:

 • redukcję nadmiernego osadu ściekowego o ponad 80% i związanych z tym kosztów (transport samochodowy, opłata za przejazdy na wysypisko itp.),
 • eliminację zapachów / odorów oraz korozji rurociągów, a także kanałów betonowych,
 • zmniejszenie zużycia energii na etapie napowietrzania, odwadniania osadów itp.,
 • eliminację tłuszczów i olejów,
 • znaczącą poprawę parametrów ścieków oczyszczalni (BZT – Biologiczne zapotrzebowanie na tlen, ChZT – Chemiczne zapotrzebowanie na tlen, SS – zawartość zawiesin, TN – Azot całkowity, TP – Fosfor całkowity itp.),
 • znaczną redukcję mikrozanieczyszczeń w ściekach zakładowych,
 • stopniową eliminację dodawanych chemikaliów,
 • zmniejszenie śladu środowiskowego dwutlenku węgla (emisji CO2) do mniej niż 50% istniejącego.

Wyniki Ydro Process® i ich skuteczność wielokrotnie zostały udowodnione przez środowiska naukowe w licznych badaniach, które są również potwierdzone przez szeroką gamę klientów na całym świecie, w tym także przez jednostki komunalne oraz duże spółki notowane na giełdzie.

Dzięki Ydro Process® koszty oczyszczania ścieków obniżone zostają nawet o 30%. Nie są wymagane żadne dodatkowe inwestycje ani adaptacja oczyszczalni, nie ma też wzrostu opłat za wodę na mieszkańca.

Tradycyjne podejście do problematyki oczyszczania vs. nowatorska koncepcja Ydro Process®.

Tradycyjne podejście do problematyki oczyszczania ścieków i główne cele oraz powody przemawiające za wdrażaniem innowacyjnej technologii Ydro Process®:

 1. Zbieranie/ gromadzenie osadów ściekowych.
 2. Minimalizacja/ osuszanie osadów: jest to proces energochłonny, nieopłacalny ekonomicznie; dodatkowo osad zawiera metale ciężkie – to główne wyzwania.
 3. Spalanie osadów: powoduje zwiększoną emisję CO2, jest drogie, powstaje popiół, który zawiera metale ciężkie – to główne problemy.
 4. Ponowne użycie/ recykling osadów: zajmuje dużo czasu (czasem miesiące) i wymaga odpowiednich zasobów; osady zawierają metale ciężkie, patogeny itp.
 5. Odzyskiwanie energii: niewykonalne ekonomicznie, ponieważ ścieki lub osady komunalne zawierają niską zawartość związków organicznych.
 6. Utylizacja: szlam zawiera metale ciężkie, zanieczyszcza wody gruntowe, zajmuje dużo miejsca, ma negatywny wpływ na środowisko; składowanie szlamu wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat za jego przechowywanie na wysypiskach.

Nowatorska koncepcja Ydro Process®

Unikalna zielona biotechnologia Ydro Process® pozwala naszym Partnerom osiągać cele, których nie da się osiągnąć w konwencjonalny sposób. Nowe, innowacyjne metody rozwiązywania wielu problemów związanych z technologią oczyszczania wody pozwalają nam realizować szeroko zakrojoną współpracę z firmami komunalnymi, przemysłowymi oraz prywatnymi. Pomagamy im w radzeniu sobie z wyzwaniami w zakresie realizacji zadań dotyczących tematyki wody przemysłowej, ścieków, oczyszczania osadów oraz eliminacji odorów i przykrych zapachów. Dysponujemy zdolnościami i rozwiązaniami pozwalającymi osiągać wyniki korzystne dla wszystkich ww. Partnerów, w zasadzie we wszystkich przypadkach.

Nowatorskie produkty i rozwiązania Ydro Process®

Wykorzystując zieloną biotechnologię, dbamy nie tylko o bezpieczny powrót oczyszczonych ścieków do obiegu, ale także o urzeczywistnienie prawa człowieka do czystej, bezpiecznej wody pitnej – bez obaw o jej jakość.

Technologia dodawania produktów mikrobiologicznych jest stosowana od co najmniej 40 lat w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.

W tej branży działają różne firmy. Jednak nie do końca możemy ich uważać za konkurentów, ponieważ nie są w stanie zaoferować jednocześnie wszystkich korzyści, jakie daje nasza zielona biotechnologia Ydro Process®.

Firmy te oraz większość dotychczasowych produktów specjalizują się tylko w usuwaniu tłuszczów i smarów lub wyłącznie w zwalczaniu zapachów albo nawet minimalizowaniu powstających osadów, ale jedynie do 20-30% ich pierwotnej ilości.

W porównaniu z konwencjonalnymi metodami usuwania osadów nowa, proponowana technologia Ydro Process® jest znacznie korzystniejsza ekonomicznie.

Zidentyfikowaliśmy następujących interesariuszy: osoby fizyczne, firmy z sektora MŚP, w szczególności z sektora gospodarki ściekowej, duże przedsiębiorstwa, instytuty badawczo-rozwojowe/ uczelnie oraz samorządy lokalne.

Partnerzy, którzy przyjmują holistyczne podejście do wyzwań środowiskowych, stosując nasze zrównoważone zielone biotechnologie Ydro Process®, osiągają cele, których nie można osiągnąć w konwencjonalny sposób. Nasze innowacyjne metody Ydro Process® pozwalają Partnerom na realizację niemalże dotychczas niemożliwego zadania – redukcję nadmiernego osadu o ponad 80% oraz śladu węglowego oczyszczalni (carbon footprint) do mniej niż 50% istniejącego.

W UE i na całym świecie redukcja osadów ściekowych jest jednym z najważniejszych zadań. Powodem jest to, że produkcja/ powstawanie osadów, ich transport, a także utylizacja pochłania około miliarda Euro rocznie na całym świecie. Oczywiście ma to również ogromny wpływ na środowisko, ponieważ istnieją kraje, które nie przestrzegają prawa ani ustawodawstwa i pozbywają się osadów nielegalnie, zanieczyszczając wody powierzchniowe oraz podziemne. Osad ten jest głównym nośnikiem mikrozanieczyszczeń, które wielorako zagrażają naszemu zdrowiu.

Wkrótce UE ma wprowadzić surowe przepisy dotyczące mikrozanieczyszczeń.

Należy również wziąć pod uwagę, że koszty operacyjne dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych sięgają ponad 50% całkowitych kosztów operacyjnych oczyszczalni ścieków.

Emisje gazów cieplarnianych (GHG – greenhouse gas) z sektora ścieków są głównym czynnikiem przyczyniającym się do ogólnej emisji gazów cieplarnianych we wszystkich krajach.

Sprostanie wyzwaniu związanemu z globalnym ociepleniem wymaga wspólnych wysiłków wszystkich sektorów w celu osiągnięcia redukcji emisji dwutlenku węgla.

Jednak sektor gospodarki ściekowej był dotychczas stosunkowo pomijany, mimo że oczyszczalnie ścieków (WWTP – Wastewater Treatment Plants) są powszechnie uznawane za intensywnych konsumentów energii.

Warto zauważyć, że zakłady kanalizacyjne nie są również bez znaczenia, jeśli chodzi o źródła ulotnych emisji gazów cieplarnianych (GHG), przy czym znaczne ilości metanu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla są emitowane podczas procesów zbierania, oczyszczania ścieków, odprowadzania do środowiska oraz usuwania osadów.

Dzięki zastosowaniu naszej technologii Ydro Process® osiągamy redukcję śladu węglowego do 50% oraz redukcję wszystkich monitorowanych parametrów, w tym patogenów i mikrozanieczyszczeń.

Zastosowanie technologii Ydro Process® wpływa bezpośrednio i istotnie na poprawę jakości wody w rzekach, jeziorach oraz morzach.

Wysokie korzyści finansowe dla oczyszczalni ścieków (zmniejszenie kosztów oczyszczania nawet o 30%) – dzięki ograniczeniu kosztów transportu osadu ściekowego oraz deponowania ich na składowiskach, a także większej wydajności procesu, przy obniżonych kosztach energii i mniejszej eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Zbieranie, a także analiza danych z monitoringu dopływu i odpływu jest istotną częścią zarządzania oczyszczalnią ścieków, ponieważ zapewnia wgląd w skuteczność procesu oczyszczania i pomaga zapewnić zgodność z wymogami prawnymi. Oto kilka kluczowych kroków w zbieraniu oraz analizowaniu danych z monitoringu dopływu i odpływu:

 1. Identyfikacja kluczowych parametrów. Pierwszym krokiem jest identyfikacja kluczowych parametrów, które muszą być monitorowane w celu zapewnienia właściwego oczyszczania ścieków. Parametry te mogą obejmować pH, temperaturę, mętność, chemiczne zapotrzebowanie tlenu (COD), biologiczne zapotrzebowanie tlenu (BOD), całkowitą zawiesinę (TSS), azot i fosfor.
 2. Zainstalowanie sprzętu monitorującego. Sprzęt monitorujący, taki jak czujniki i sondy, musi być zainstalowany w kluczowych punktach procesu oczyszczania, aby zbierać dane na temat zidentyfikowanych parametrów. Czujniki te mogą być zainstalowane w różnych punktach, w tym na wlocie, wylocie i pośrednich etapach oczyszczania.
 3. Zbieranie danych. Po zainstalowaniu urządzeń monitorujących dane powinny być zbierane w regularnych odstępach czasu, np. co godzinę lub codziennie, w zależności od monitorowanych parametrów.
 4. Analiza danych. Zebrane dane powinny być analizowane w celu określenia trendów i wzorców, a także wszelkich anomalii lub odchyleń od oczekiwanych wartości. Można to zrobić za pomocą metod statystycznych, wizualizacji danych bądź innych narzędzi analitycznych.
 5. Identyfikacja potencjalnych problemów. Analiza danych powinna zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy związane z procesem oczyszczania ścieków, takie jak nieefektywność, wysokie poziomy zanieczyszczeń lub zmiany w charakterystyce dopływu. Kwestie te powinny być niezwłocznie rozwiązane w celu zapewnienia właściwego oczyszczania ścieków.
 6. Przeanalizowanie schematu przepływu ścieków. Diagram przepływu w oczyszczalniach ścieków powinien być również przeanalizowany w celu zidentyfikowania potencjalnych „wąskich gardeł”, nieefektywności lub obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia. Może to obejmować identyfikację obszarów, w których mogą być potrzebne dodatkowe etapy oczyszczania albo optymalizację czasu przebywania ścieków w każdym etapie oczyszczania.
 7. System grawitacyjny czy ciśnieniowy. Rodzaj zastosowanego systemu – grawitacyjnego lub ciśnieniowego – może mieć wpływ na skuteczność procesu oczyszczania. System powinien być zoptymalizowany w oparciu o konkretne wymagania oczyszczalni i charakterystykę dopływu.
 8. Czas przebywania. Czas przebywania, czyli ilość czasu, jaką ścieki spędzają na każdym etapie oczyszczania, również powinien być zoptymalizowany w oparciu o konkretne wymagania oczyszczalni ścieków i charakterystykę dopływu. Może to pomóc w zapewnieniu, że ścieki zostaną odpowiednio oczyszczone oraz spełnią wymagania prawne.

Zbieranie informacji o przepompowniach – jest ważne dla zrozumienia wydajności i potrzeb konserwacyjnych systemu zbierania ścieków. Oto kilka kluczowych punktów, które należy wziąć pod uwagę podczas gromadzenia informacji o przepompowniach, w tym o nagromadzeniu tłuszczów, olejów i smarów oraz o nadmiarze osadu do analizy utylizacji:

 • nagromadzenie tłuszczów, olejów i smarów – jest powszechnym problemem w systemach odprowadzania ścieków, ponieważ tłuszcze oraz inne substancje tłuszczowe mogą gromadzić się w rurach lub przepompowniach, prowadząc do blokad czy spiętrzeń. Zbieranie informacji na temat gromadzenia się tłuszczów, olejów i smarów w przepompowniach może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów wymagających częstszej konserwacji, a także w opracowaniu strategii zapobiegania gromadzeniu się ich w pierwszej kolejności (np. wdrożenie separatorów tłuszczu, edukowanie społeczeństwa w zakresie właściwego usuwania tłuszczów, olejów i smarów, itp.);
 • osad nadmierny do analizy utylizacji – zbieranie informacji na temat osadów nadmiernych generowanych przez przepompownie jest ważne dla zrozumienia objętości i charakterystyki osadów, które będą musiały zostać usunięte. Dane te mogą pomóc w podjęciu decyzji o najwłaściwszej metodzie unieszkodliwiania (np. spalanie itp.), jak również w oszacowaniu jego kosztów. Kluczowe informacje, które należy zebrać na temat nadmiaru osadu, obejmują zawartość wody (np. procent substancji stałych), wytworzoną ilość (np. w metrach sześciennych) oraz wszelkie potencjalne zanieczyszczenia lub substancje zanieczyszczające, które mogą mieć wpływ na opcje unieszkodliwiania.
 • Ogólnie rzecz biorąc, gromadzenie informacji o przepompowniach, w tym o nagromadzeniu tłuszczów, olejów i smarów oraz nadmiernego osadu do analizy utylizacji, może pomóc osobom odpowiedzialnym za sprawne funkcjonowanie systemów kanalizacyjnych w określeniu potrzeb konserwacyjnych, opracowaniu strategii usuwania, a także zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi. Poprzez regularne monitorowanie i analizowanie tych danych zarządcy mogą zoptymalizować wydajność przepompowni oraz całego systemu zbierania ścieków.

  Zbieranie oraz analiza danych z monitoringu dopływu i odpływu, jak również analizowanie schematu przepływu oczyszczalni, typu systemu i czasu przebywania w nim są krytycznymi elementami zarządzania oczyszczalnią. Poprzez gromadzenie oraz analizę danych można zidentyfikować, a także szybko rozwiązać potencjalne problemy, a proces oczyszczania może być zoptymalizowany w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i właściwego oczyszczania ścieków.

  Przed rozpoczęciem procesu wdrażania i rozwoju ważne jest wyraźne zdefiniowanie wymagań projektowych. Może to obejmować takie czynniki jak zamierzone zastosowanie, cele wydajnościowe, wymogi bezpieczeństwa oraz zgodność z przepisami.

  1. Przeprowadzenie studium wykonalności. Po zdefiniowaniu wymagań projektu można przeprowadzić studium wykonalności, aby określić techniczną, ekonomiczną i regulacyjną wykonalność projektu
  2. Opracowanie koncepcji produktu. W oparciu o wyniki studium wykonalności można opracować koncepcję produktu.
  3. Optymalizacja projektu produktu. Po opracowaniu koncepcji produktu można ją zoptymalizować poprzez iteracyjne testowanie i udoskonalanie. Może to obejmować ocenę działania produktu w różnych warunkach, identyfikację potencjalnych wad projektu i wprowadzenie niezbędnych modyfikacji.
  4. Opracowanie planu produkcji. Po zoptymalizowaniu projektu produktu, można opracować plan produkcji. Może to obejmować identyfikację wymaganych nakładów i zasobów, określenie procesu produkcji i skali oraz opracowanie planu kontroli jakości.
  5. Monitorowanie i ocena wyników. W trakcie całego procesu produkcji ważne jest monitorowanie i ocena działania produktu, aby zapewnić, że spełnia on normy jakości i bezpieczeństwa. Może to obejmować przeprowadzanie regularnych testów, wdrażanie działań naprawczych oraz zbieranie informacji zwrotnych od klientów i zainteresowanych stron.

  Gustaw Securitas
  ul. Łyskowskiego 18
  sekretariat p. 203
  71-641 Szczecin