G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

Kurs doskonalący umiejętności ochrony fizycznej Szczecin - GUSTAW GROUP
  Jesteś tutaj
 • Strona główna
 • EDUKurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
– raz na 5 lat

Kurs prowadzony jest w celu spełnienia obowiązku ustawowego oraz odświeżania i usystematyzowania wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia.

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Obowiązek ustawowy

Zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek raz na 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona jedynie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej.

Do prowadzenia kursów doskonalących uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kursy doskonalące prowadzi się wyłącznie w formie stacjonarnej i trwają one 40 godzin.

Korzyści dla uczestników

Uczestnik kursu usystematyzuje sobie wiedzę odnośnie:

 • jak zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo życia, zdrowia lub nietykalności osobistej innym ludziom m.in. (na terenie zakładu pracy, w placówkach handlowych, na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych, w trakcie imprez masowych),
 • jak podejmować działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony,
 • jak odpowiadać za ochronę mienia.

Realizowane tematy zajęć:

 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (sala wykładowa)
 • Przedstawienie aktualnego stanu prawnego (sala wykładowa).
 • Samoobrona i techniki interwencyjne (sala sportowa).
 • Wyszkolenie strzeleckie (sala wykładowa).
 • Wyszkolenie strzeleckie – strzelanie (Ośrodek Strzelecki w Pucicach).

Czas trwania kursu: obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

Cena kursu: raz na 5 lat – 800 zł.

Termin kursu: jako nowość kurs realizowany jest w systemie ciągłym (do kursu weekendowego można dołączyć w zasadzie w każdym wybranym momencie).

Miejsca prowadzenia zajęć:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne (za wyjątkiem ćwiczeń przygotowujących do strzelania oraz strzelania z broni palnej) odbywają się w Szczecinie przy ul. A. Mickiewicza 23 (obiekt Szkoły podstawowej nr 52); lub Szczecin ul. Teofila Firlika 19 lub 20.
 • Strzelanie z broni palnej prowadzone jest w Ośrodku Strzeleckim im. J. Flaszy w Pucicach przy ul. Goleniowskiej 2E.
 • Zajęcia prowadzone mogą być w innym miejscu np. podczas wystąpienia chorób zakaźnych lub pandemii.

Wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin

TYTUŁEM: Kurs doskonalący dla KPO + „Imię i Nazwisko”

Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, nr telefonu podany poniżej):

Gustaw Securitas Sp. z o.o./ Gustaw EDU
ul. I. Łyskowskiego 18,
pokój 205 lub 203,
71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje:
Tel. 606 388 545 lub tel. stacjonarny: 91 – 42 333 20.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gustaw Securitas Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu:

  W celu udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

  W celu przedstawienia mi oferty szkoleniowej.

  W celu świadczenia mi zamówionej przeze mnie usługi szkoleniowej.

  UWAGA:

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gustaw Securitas Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami na e-mail: info@gustawgroup.com.

  Pana/Pani dane będą przetwarzane jedynie w celach, na które wyraża Pan/Pani zgodę, po czym zostaną one usunięte. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

  Brak zgody, a tym samym niemożność przetwarzania danych określonych w formularzu może uniemożliwić wykonanie przez nas usługi, jak również zawarcie oraz realizację umowy o przeszkolenie.”

  Resetuj

  Gustaw Securitas
  ul. Łyskowskiego 18
  sekretariat p. 203
  71-641 Szczecin