...
G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

tel./fax +48 91 42 333 20

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - GUSTAW GROUP
  Jesteś tutaj
 • Strona główna
 • EDUWpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Jak zdobyć wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

W Gustaw EDU zajmujemy się organizacją szkoleń zawodowych między innymi dla branży security. Jeden z oferowanym kursów daje uprawnienia zawodowe i umożliwia podjęcie pracy w charakterze pracownika ochrony i wykonywanie zadań m.in. w tzw. obiektach obowiązkowej ochrony – czyli ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa lub bezpieczeństwa publicznego. Szkolenie obejmujące 245 godzin dydaktycznych pozwala w sposób praktyczny na poznanie zagadnień i nabycie niezbędnych umiejętności do wykonywania zadań na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Kurs kończy się 3-godzinnym zaliczeniem oraz umożliwia uzyskanie zaświadczenia niezbędnego do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Kiedy warto zdecydować się na szkolenie?
Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Ochrona osób i mienia to branża bardzo nietypowa, ponieważ wymaga przynajmniej podstawowej znajomości przepisów, jak również doskonałej wiedzy na temat użycia środków przymusu bezpośredniego. Każdy, kto planuje rozpocząć pracę w tym zawodzie, powinien ukończyć odpowiedni kurs, nauczyć się posługiwania się bronią i środkami przymusu bezpośredniego, poznać wszystkie możliwe techniki interwencyjne, a przede wszystkim — zdać egzamin, świadczący o dobrym przygotowaniu do zawodu. Dokumentem potwierdzającym umiejętności, a także kwalifikacje osoby ubiegającej się o stanowisko wykwalifikowanego ochroniarza jest tak zwany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

schemat procesu uzyskiwania wpisu na kwalifikowanego pracownika ochrony

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 • Ukończenie przedmiotowego kursu.
 • Odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 • Wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Wymagania kwalifikacyjne, czyli jak uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym. Wprowadzania danych podlegających wpisowi dokonują komendanci wojewódzcy Policji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę na jej wniosek, która:

 • Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Ukończyła 21 lat.
 • Ukończyła co najmniej gimnazjum (lub szkołę podstawową).
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych (własnoręczne oświadczenie).
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (własnoręczne oświadczenie).
 • Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 • Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła.
 • Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, co potwierdzają:

Zaświadczenia o ukończeniu kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

A także:

 • Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia.
 • Dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej.
 • Świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej.
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu (Służbę Ochrony Państwa), o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 • Świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Do wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zainteresowany dołącza:

 • Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.
 • Zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 • Orzeczenia lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej.
 • Decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej – jeżeli taka decyzja była wydana.

Właściwy komendant wojewódzki Policji wydaje osobie, której wpisywane dane dotyczą, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę.

Opłatę za wydanie zaświadczenia ponosi wnioskodawca według stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635).

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej jest obowiązany do zawiadamiania właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Gustaw Securitas
ul. Łyskowskiego 18
sekretariat p. 203
71-641 Szczecin

tel./fax +48 91 42 333 20

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.