...
G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

tel./fax +48 91 42 333 20

Szkolenie na licencję detektywa - GUSTAW GROUP

Informacje o szkoleniu:

 • Szkolenie jest kształceniem ustawicznym, wymagane jest przepisami prawa i służy zdobyciu licencji detektywa.
 • W Polsce tytuł „detektyw” to tytuł zawodowy osoby świadczącej czynności detektywistyczne – potocznie detektywem nazywamy osobę prowadzącą prywatne śledztwo metodami niejawnymi, która posiada licencję na taką działalność.
 • Detektyw może wykonywać czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach w sprawach: dotyczących wykonania zobowiązań majątkowych; zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach; bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych; nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową; wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym; poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się; poszukiwanie mienia; w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
 • Jednym z warunków bycia detektywem jest odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz uzyskanie zaliczenia końcowego z tego szkolenia, po którym uzyskuje się zaświadczenie uprawniające do złożenia wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji o wydanie licencji detektywa w trybie przepisów ustawy o usługach detektywistycznych.
 • Szkolenie obejmuje 50 godzin zajęć z zakresu tematycznego wynikającego z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa (Dz. U. 2013 poz. 1638 z późn. zm.) realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę edukacyjną umieszczoną na stronie internetowej oraz 1 godzinę stacjonarnego zaliczenia końcowego szkolenia.
 • Kształcenie uczestnika szkolenia jest ściśle kierowane oprogramowaniem platformy edukacyjnej.
 • Uczestnik szkolenia przez cały okres nauki posiada do wglądu materiały szkoleniowe oraz może korzystać z konsultacji udzielanych przez szkoleniowca.
 • Po odbyciu wszystkich tematów/ jednostek szkoleniowych uczestnik szkolenia powinien przystąpić do zaliczenia końcowego szkolenia. Zaliczenie to organizator kształcenia przeprowadzi w formie stacjonarnej w swojej siedzibie (wymóg przeprowadzenia zaliczenia w formie stacjonarnej stanowi wymóg określony prawem). Przystąpienie do zaliczenia końcowego nie jest obowiązkowe, jednak bez uzyskania tego zaliczenia uczestnik szkolenia nie otrzyma zaświadczenia o ukończeniu szkolenia umożliwiającego ubieganie się o licencję detektywa.

Uruchomienie i czas trwania szkolenia:

 • Kod do platformy, na której umieszczony jest szkolenie, przesyłamy bezpośrednio po otrzymaniu informacji z banku o opłaceniu szkolenia.
 • W celu przyspieszenia realizacji szkolenia prosimy o przesłanie drogą e-mail potwierdzenia dokonania przelewu z opłatą za szkolenie.
 • Łączny czas szkolenia nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych.
Szkolenie na licencję detektywa zdjęcie
Lp.Jednostki lekcyjne / Tematy zajęć szkoleniaJednostki lekcyjne /
Tematy zajęć szkolenia
1.Temat I: Ochrona danych osobowych5
2.Temat II: Ochrona informacji niejawnych10
3.Temat III: Prawa i obowiązki detektywa15
4.Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych20
Zaliczenie (forma stacjonarna)1
  OGÓŁEM51

Uwaga!!! Uczestnik szkolenia ukończy szkolenie, jeżeli opanuje treści nauczania przekazane za pomocą platformy edukacyjnej (tj. ukończy wszystkie jednostki lekcyjne w określonym, przewidzianym dla nich czasie z wynikiem pozytywnym) oraz uzyska zaliczenie końcowe obejmujące bieżące sprawdziany i test zaliczenia końcowego szkolenia.

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Po zakończeniu szkolenia wystawiamy „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa”, które uprawnia do ubiegania się o wydanie licencji detektywa w trybie przepisów ustawy o usługach detektywistycznych.

Sprawdź przed zakupem: Osoby zakupujące szkolenie proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z ustawą o usługach detektywistycznych – Rozdział 4, Wymagania kwalifikacyjne detektywów.

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ukończyła 21 lat;
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Okoliczności, o których mowa w pkt 4-6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Szkolenie na licencję detektywa

Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji. (Licencję wydaje się na czas nieoznaczony). Za wydanie licencji pobiera się opłatę. Wysokość opłaty za wydanie licencji określa rozporządzenia MSWiA z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (D.U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1557).

Organizator kształcenia realizuje jedynie szkolenie i nie uczestniczy w procesie ubiegania się uczestnika szkolenia o wydanie licencji detektywa.

Realizowane tematy zajęć (szczegółowo)

Temat I: Ochrona danych osobowych

 • Pojęcie danych osobowych.
 • Organy ochrony danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
 • Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

 • Pojęcie informacji niejawnych.
 • Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Klasyfikacja informacji niejawnych.
 • Zasady ochrony informacji niejawnych.
 • Dostęp do informacji niejawnych.
 • Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
 • Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

 • Ustawowe uprawnienia detektywa.
 • Obowiązki detektywa.
 • Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 • Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
 • Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
 • Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
 • Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
 • Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
 • Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
 • Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

Cena kursu on-line: 2380 zł (kurs stacjonarny – 2690 zł).
Wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin

TYTUŁEM: Detektyw on-line + „Imię i Nazwisko uczestnika”.

 • Jako dowód wniesienia opłaty za kurs wydajemy fakturę. W ramach prowadzonej działalności oświatowej jesteśmy zwolnieni z podatku VAT.
 • Jeżeli przed dokonaniem płatności mamy wystawić fakturę PROFORMA prosimy o przesłanie danych do faktury.
 • Koszt szkolenia można odliczyć od podatku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie):

Gustaw Securitas Sp. z o.o./ Gustaw EDU
ul. I. Łyskowskiego 18,
pokój 205 lub 203,
71-641 Szczecin.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gustaw Securitas Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu:

  W celu udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

  W celu przedstawienia mi oferty szkoleniowej.

  W celu świadczenia mi zamówionej przeze mnie usługi szkoleniowej.

  UWAGA:

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gustaw Securitas Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami na e-mail: info@gustawgroup.com.

  Pana/Pani dane będą przetwarzane jedynie w celach, na które wyraża Pan/Pani zgodę, po czym zostaną one usunięte. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

  Brak zgody, a tym samym niemożność przetwarzania danych określonych w formularzu może uniemożliwić wykonanie przez nas usługi, jak również zawarcie oraz realizację umowy o przeszkolenie.”

  Resetuj

  Gustaw Securitas
  ul. Łyskowskiego 18
  sekretariat p. 203
  71-641 Szczecin

  tel./fax +48 91 42 333 20

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.