G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

Kurs strzelecki - przygotowanie do egzaminu - GUSTAW GROUP
  Jesteś tutaj
 • Strona główna
 • EDUKURS STRZELECKI – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA POZWOLENIE NA BROŃ – SZKOLENIE STACJONARNE + TESTY i dostęp do platformy szkoleniowej on-line

ZAKRES SZKOLENIA STRZELECKIEGO

Szkolenie obejmuje przygotowanie do złożenia egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Pozwolenia na broń” / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”.

FORMA, MIEJSCE I CZAS REALIZACJI

Szkolenie odbywa się w formie mieszanej (e-learning + zajęcia stacjonarne):

 • Tryb dzienny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-16:00;
 • Tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele) w godzinach: 9:30-16:00;
 • Forma mieszana: e-learning i zajęcia stacjonarne;
 • Miejsce realizacji: Szczecin;
 • Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne obejmują:

 1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie przepisów dotyczących posiadania i używania broni:
  • Przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
  • Przepisy Kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią;
  • Przepisy dotyczące regulaminu strzelnic.
 2. Budowę, działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej (na wybranych przykładach).
 3. Podstawy celnego strzelania.
 4. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:
  • Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
  • Zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.
 5. Przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.
 6. Rozwiązywanie testów próbnych.

Zajęcia praktyczne obejmują:

 1. Nabycie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania wybranych egzemplarzy broni palnej.
 2. Naukę postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie.
 3. Określanie części broni.
 4. Techniki posługiwania się bronią palną:
  • Techniki szybkiego sięgania po broń palną;
  • Przyjmowanie postaw strzeleckich, przemieszczanie się i zwroty z bronią palną.
 5. Strzelanie z broni palnej:
  • Strzelanie z pistoletu (do wyboru: Glock 17, P-83, Walther P-99);
  • Strzelanie z rewolweru;
  • Strzelanie z pistoletu maszynowego PM-98 Glauberyt;
  • Strzelanie z karabinka kbk AKMS;
  • Strzelanie ze strzelby gładkolufowej Mossberg, opcjonalnie UZKON-TRX.

TEMATY ZAJĘĆ:

Wprowadzenie do szkolenia - pozwolenie na broń:

 1. Pozwolenie na broń i dopuszczenie do posiadania broni.
 2. Przepisy ustawy o broni i amunicji.
 3. Przestępstwa i wykroczenia związane z bronią.
 4. Strzelnice i regulamin strzelnic.
 5. Przeznaczenie, budowa i użytkowanie pistoletu P-83.
 6. Przeznaczenie, budowa i użytkowanie pistoletu Walther P-99.
 7. Przeznaczenie, budowa i użytkowanie pistoletu Glock 19.
 8. Przeznaczenie, budowa i użytkowanie rewolweru.
 9. Przeznaczenie, budowa i użytkowanie pistoletu maszynowy PM-98 Glauberyt.
 10. Przeznaczenie, budowa i użytkowanie karabinka kbk AKMS.
 11. Przeznaczenie, budowa i użytkowanie strzelby gładkolufowej Mossberg.
 12. Paralizatory elektryczne.
 13. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.
 14. Czyszczenie, konserwacja i przeglądy broni i amunicji.
 15. Teoria i zasady strzelania.
 16. Techniki posługiwania się pistoletem.
 17. Pytania sprawdzające.
 18. Testy egzaminacyjne.
 19. Zakończenie szkolenia.

Wprowadzenie do szkolenia - pozwolenie na broń:

 1. Wprowadzenie do szkolenia:

  1. Struktura szkolenia
  2. Testy egzaminacyjne
 2. Czy wiesz, że …

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Wprowadzenie:

  1. Pojęcie broni:
   • Definicje - wyjaśnienia
  2. Pojęcie broni palnej:
   • Pytanie sprawdzające
 2. Cele posiadania broni:
  1. Ochrona osobista
  2. Ochrona osób i mienia
  3. Łowiecki
  4. Sportowy
  5. Rekonstrukcje historyczne
  6. Cel kolekcjonerski i pamiątkowy
  7. Cel szkoleniowy
  8. Obostrzenia
  9. Zwolnienia
  10. Definicje – wyjaśnienia
 3. Warunki uzyskania pozwolenia na broń:
  1. Kiedy osoba nie stanowi zagrożenia – wyjaśnienie
  2. Ważne przyczyny posiadania broni (od 1 do 7):
   • Tezy wyroku
   • Uzasadnienia prawne
  3. Obligatoryjny zakaz wydawania pozwolenia na broń
  4. Fakultatywny zakaz wydawania pozwolenia na broń
  5. Zakres pozwolenia na broń
 4. Legalność posiadania broni
 5. Procedura uzyskiwania pozwolenia na broń i dopuszczenia osoby do posiadania broni:
  1. Krok 1 - Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na broń:
   • Wniosek o dopuszczenie do posiadania broni:
   • a) Wniosek dla KPOF
   • b) Wniosek dla pozostałych osób
   • c) Wyjaśnienia
  2. Krok 2 - Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku
  3. Krok 3 - Opiniowanie wnioskodawcy
  4. Krok 4 - Sprawdzenie karalności wnioskodawcy:
   • Przestępstwo umyślne
   • Przestępstwo skarbowe
  5. Krok 5 - Przystąpienie do egzaminu:
   • Część teoretyczna egzaminu:
   • a) Karta egzaminacyjna
   • Część praktyczna egzaminu:
   • a) Strzelanie z pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu
   • b) Strzelanie z pistoletu maszynowego
   • c) Strzelanie z karabinka samoczynnego
   • d) Strzelanie ze strzelby gładkolufowej
   • e) Strzelanie z broni gazowej lub alarmowej
   • Stawka odpłatności dla KPOF
  6. Krok 6 - Wydanie decyzji i legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Pojęcie broni
 2. Pojęcie broni palnej
 3. Pojęcie amunicji
 4. Występowanie z podaniem o pozwolenie na broń
 5. Nabywanie broni
 6. Rejestracja broni:
  1. Legitymacja posiadacza broni
  2. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni
 7. Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni:
  1. Świadectwo broni
  2. Zbywanie broni
 8. Karta rejestracyjna broni:
  1. Europejska karta broni palnej
  2. Wyrejestrowywanie broni
 9. Deponowanie broni
 10. Przechowywanie, noszenie oraz ewidencjonowanie broni:
  1. Użyczanie broni
  2. Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego
  3. Przesyłanie broni i amunicji
  4. Wyrób broni
  5. Pozbawianie cech użytkowych broni
 11. Prawa posiadacza broni:
  1. Przestępstwa i wykroczenia - ustawa o broni i amunicji
 12. 0bligatoryjne cofanie pozwolenia na broń
 13. Badania lekarskie i psychologiczne:
  1. Przepisy

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Przepisy Kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią
  1. Przestępstwa z użyciem broni: art. 148 kk, 159 kk, 223 kk, 258 kk, 263 kk
   • Komentarz do art. 262 kk
   • Porzucenie broni
   • Groźby bezprawne przy użyciu broni
   • Obrona konieczna – art. 25 kk
   • Stan wyższej konieczności – art. 26 kk
 2. Wykroczenia związane z posiadaniem broni i amunicji
  1. Wykroczenie z art. 51 ustawy o broni i amunicji
   • Komentarz

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Strzelnice i regulamin strzelnic
 2. Regulamin strzelnicy
 3. Prowadzący strzelanie
 4. Zakazy
 5. Nakazy
 6. Sposób obchodzenia się z bronią na strzelnicy
 7. Sposób zachowania się na strzelnicy
 8. Podsumowanie
  1. obowiązki strzelającego
  2. przerwanie strzelania
  3. z życia strzelnicy

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Pistolet wz. 1983 (P-83)
 2. Charakterystyki części i zespołów:
  1. zamek
  2. sprężyna powrotna
  3. magazynek
  4. rozmieszczenie części na zewnątrz pistoletu
  5. charakterystyki techniczne pistoletu
 3. Rozkładanie i składanie pistoletu
  1. wskaźniki załadowania broni
  2. ładowanie i rozładowywanie pistoletu - strzelanie
 4. Działanie pistoletu podczas strzelania
  1. zadanie do samodzielnej realizacji
  2. amunicja do pistoletu P-83
  3. Zacięcia pistoletu:
   • Niewypał
   • nabój nie wszedł do komory nabojowej (niedomknięcie komory nabojowej)
   • utknięcie naboju
   • zakleszczenie łuski
  4. przechowywanie pistoletu i amunicji
  5. przegląd pistoletu i amunicji przed strzelaniem
 5. Pytania i ćwiczenia
  1. ćwiczenia praktyczne
 6. Sprawdzian

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Pistolet Walther P-99 (kal. 9 mm)
  1. ogólna budowa pistoletu
 2. Rozmieszczenie części na zewnątrz pistoletu
 3. Właściwości bojowe pistoletu
  1. charakterystyki techniczne pistoletu
  2. sprawdzenie działania pistoletu
  3. strzelanie z pistoletu
 4. Rozkładanie i składanie pistoletu
  1. demontaż i montaż zespołu iglicy
  2. amunicja do pistoletu
 5. Zacięcia pistoletu
  1. niewypał
  2. nabój nie wszedł do komory nabojowej (niedomknięcie komory nabojowej)
  3. zakleszczenie łuski przez zamek
 6. Przechowywanie pistoletu i amunicji
 7. Przegląd pistoletu i amunicji przed strzelaniem
 8. Czyszczenie i konserwacja pistoletu
 9. Dodatkowe wyposażenie

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Pistolet Glock 19
  1. Ogólna budowa pistoletu
   • szkielet pistoletu
   • zamek pistoletu
   • lufa
   • sprężyna powrotna z żerdzią
   • magazynek
 2. Rozmieszczenie części na zewnątrz pistoletu
 3. System zabezpieczeń - bezpieczniki
  1. zewnętrzny bezpiecznik spustu
  2. przednia blokada iglicy
  3. tylna blokada iglicy
  4. kolejność odbezpieczania
 4. Właściwości bojowe pistoletu
  1. charakterystyki techniczne pistoletu
  2. działanie części i zespołów w czasie strzelania
  3. sprawdzenie działania pistoletu
  4. ładowanie magazynka
  5. przeładowanie broni
 5. Rozkładanie i składanie pistoletu
  1. składanie pistoletu
  2. amunicja do pistoletu
 6. Zacięcia pistoletu
  1. niewypał
  2. nabój nie wszedł do komory nabojowej (niedomknięcie komory nabojowej)
  3. zakleszczeniu łuski przez zamek
 7. Zadania do samodzielnej realizacji 1 i 2
 8. Przechowywanie pistoletu
 9. Przegląd pistoletu i amunicji przed strzelaniem

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Rewolwer
 2. Rozmieszczenie części
 3. Zalety i wady rewolweru
 4. Przechowywanie rewolweru

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt
 2. Charakterystyki części i zespołów
  1. zespół komory zamkowej
  2. zespół chwytu
  3. magazynek
  4. rozmieszczenie części na zewnętrz pistoletu
  5. charakterystyki techniczne
 3. Rozkładanie i składanie pistoletu
  1. rozkładanie pistoletu
  2. składanie pistoletu
 4. Ładowanie pistoletu
  1. rozładowanie pistoletu
  2. działanie pistoletu maszynowego podczas strzelania
  3. amunicja do pistoletu
 5. Zacięcia pistoletu
  1. niewypał
  2. nabój nie wszedł do komory nabojowej (niedomknięcie komory nabojowej)
  3. zakleszczenie łuski przez zamek
  4. przechowywanie pistoletu i amunicji
  5. przegląd pistoletu i amunicji
 6. Pytania i ćwiczenia
  1. ćwiczenia praktyczne
  2. zadanie do wykonania
  3. sprawdzian

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Karabinek kbk AKMS kal. 7,62 mm
 2. Ładowanie i rozładowywanie karabinka
 3. Ustawianie nastawy celownika
 4. Zacięcia karabinka
 5. Rozkładanie karabinka
 6. Przenoszenie karabinka
 7. Przechowywanie karabinka
 8. Współdziałanie części i mechanizmów karabinka podczas strzelania
Opis podstawowy, wykupione szkolenie (w zależności od wybranego wariantu) zawiera szerszy zakres zagadnień.

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Strzelba gładkolufowa „Mossberg” kal. 12/70 i 12/76
 2. Charakterystyki części i zespołów – zespół lufy
  1. zespół przesuwny
  2. mechanizm uderzeniowo-spustowy
  3. mechanizm zasilania - magazynek
  4. zespół komory zamkowej i kolby
  5. rozmieszczenie części na zewnątrz strzelby
  6. charakterystyki techniczne strzelby
 3. Rozkładanie strzelby
  1. składanie strzelby
 4. Ładowanie strzelby
  1. rozładowanie strzelby
  2. działanie strzelby podczas strzelania
 5. Amunicja do strzelby gładkolufowej kaliber 12/70 oraz 12/76
  1. amunicja
  2. zapobieganie powstawaniu zacięć strzelby
  3. przechowywanie strzelby
  4. przegląd strzelby i amunicji przed strzelaniem
 6. Pytania i ćwiczenia
  1. ćwiczenia praktyczne
 7. Sprawdzian

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Paralizatory elektryczne
 2. Działanie paralizatora elektrycznego
 3. Udzielanie pierwszej pomocy po działaniu paralizatora elektrycznego
 4. Stosowanie przez KPOF

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią podczas ćwiczeń strzeleckich
  1. zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy
 2. Wykonywanie komend podczas treningów strzeleckich
  1. wykonywanie komend pistolety
  2. wykonywanie komend rewolwer
  3. wykonywanie komend strzelba
 3. Obowiązki strzelającego
 4. Przerwanie strzelania
 5. Zakazy związane z treningiem strzeleckim
 6. Bezpieczeństwo w posługiwaniu się bronią
 7. Dobre rady dla użytkowników broni palnej

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Czyszczenie i konserwacja broni
  1. czym czyścić i smarować broń
  2. kolejność przy czyszczeniu broni
  3. kolejność przy smarowaniu broni
 2. Przegląd broni
  1. przegląd broni w stanie złożonym
  2. przegląd broni w stanie rozłożonym
 3. Przegląd amunicji

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Zjawisko strzału
 2. Odrzut broni po strzale
 3. Podrzut broni po strzale
 4. Celowanie
  1. błędy w celowaniu
   • dobór celownika i punktu celowania
   • punkt celowania
  2. zgranie przyrządów celowniczych
   • przyrządy celownicze
   • cel
   • wzrok
  3. postawa strzelecka
  4. przerwy w oddychaniu
  5. trzymanie broni
  6. linia celowania
  7. obawa przed wystrzałem
  8. wymuszenie oddania strzału
  9. zbyt długie celowanie
  10. trzymanie broni
  11. niejednakowa odległość oka strzelca
  12. ściąganie języka spustowego
  13. warunki meteorologiczne
   • oświetlenie
   • temperatura
   • zjawiska atmosferyczne
  14. usterki broni
 5. Średni punkt trafienia
  1. graficzne określenie średniego punktu trafienia
  2. określenie średniego punktu trafienia za pomocą osi rozrzutu
  3. rachunkowe określanie średniego punktu trafienia

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Postawa strzelecka z pistoletem
  1. postawa równoramienna
  2. postawa półfrontalna
  3. postawa walki
  4. wskazówki - zalecenia
 2. Przeładowanie pistoletu
  1. przeładowanie awaryjne
 3. Chwyt pistoletu
 4. Zgrywanie przyrządów celowniczych
 5. Ściąganie języka spustowego
 6. Oddech podczas strzelania
 7. Oddanie strzałów - zasady
 8. Wytrzymanie po strzale
 9. Zmiana magazynka
 10. Poruszanie się z pistoletem
  1. bieg z pistoletem i zatrzymanie
  2. strzelanie z pistoletu w ruchu
  3. zmiana kierunku strzelania
  4. postępowanie podczas zacięcia się pistoletu
  5. strzelanie z pistoletu zza osłon
  6. sprawdzenie broni
 11. Współpraca pracowników ochrony w sytuacji taktycznej
  1. wyczerpanie amunicji, zacięcie
  2. równoczesne strzelanie
  3. ochrona partnera
  4. błędy w pracy zespołowej
 12. Asekuracyjne wchodzenie do pomieszczeń
  1. ustawienie przed otwartymi drzwiami
  2. próba wejścia do pomieszczenia
  3. jednoczesne wejście do pomieszczenia
  4. ustawienie przy zamkniętych drzwiach
  5. otwieranie drzwi
  6. sprawdzenie pomieszczenia
  7. ustawienie w pomieszczeniu
 13. Przekazywanie pistoletu

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Pytania sprawdzające:
  1. Zestawy od nr 1 do zestawu nr 16

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Część teoretyczna egzaminu – zestaw testów
  1. Wskazówki - zalecenia
   • Test

Zakończenie szkolenia

Powyższa lista zawiera główne zagadnienia szkoleniowe, wykupione szkolenie zawiera szerszy zakres zagadnień.

Opłata za kurs:

Prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011

Cena jest uzależniona od wybranego trybu, potrzeb oraz zaawansowania i umiejętności kursanta, cena standardowa to 1040,00 PLN, w indywidualnych przypadkach może być niższa.

Przelew prosimy zrealizować dla:
Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin
TYTUŁEM: Szkolenie POZWOLENIE NA BROŃ – STACJONARNE + „Imię i Nazwisko”.

Ochrona danych osobowych:

 • Uczestnik szkolenia oświadcza, że wyraża dla organizatora kształcenia (zwanego w tym wypadku administratorem danych osobowych) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia.
 • Organizator kształcenia oświadcza, że w celu przeprowadzenia szkolenia będzie przetwarzał dane osobowe podane przez uczestnika szkolenia jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia jest świadczenie mu usługi szkoleniowej.
 • Dane uczestnika szkolenia mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym organizatora kształcenia lub jego podwykonawcom (np. kadrze dydaktycznej: trenerom, szkoleniowcom) wykonującym zadania na rzecz realizacji szkolenia.
 • Dane osobowe uczestnika szkolenia przetwarzane będą jedynie przez okres realizacji szkolenia, po czym zostaną trwale usunięte z platformy szkoleniowej.
 • Organizator kształcenia jako konsekwencje niewyrażenia przez uczestnika szkolenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazuje brak możliwości realizacji szkolenia.
 • Uczestnik szkolenia ma prawo żądania od organizatora kształcenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez organizatora kształcenia.

Gustaw Securitas
ul. Łyskowskiego 18
sekretariat p. 203
71-641 Szczecin