...
G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

tel./fax +48 91 42 333 20

Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych - GUSTAW GROUP

O kursie kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania zadań przewidzianych dla kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Nauczysz się

 • Jak być przygotowanym do pełnienia obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa podczas trwania imprez masowych.
 • Jak podjąć odpowiedzialność za zakres organizacji imprezy oraz podległych jej członków służby porządkowej i służby informacyjnej.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do podjęcia zatrudnienia przy wykonywaniu zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Realizowane tematy zajęć

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas realizacji 2 godziny

 • Zabezpieczenie imprezy masowej.
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
 • Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.
 • Rodzaje zagrożeń.
 • Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.
 • Odpowiedzialność członka służby informacyjnej oraz członka służby porządkowej.

Temat II. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

 • Rodzaje imprez masowych.
 • Zasady uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • Dokumentacja niezbędna do wydania zezwolenia.
 • Tryb opiniowania wniosku o wydanie zezwolenia.
 • Wymagania kwalifikacyjne służb porządkowych i informacyjnych.

Temat III. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia – czas realizacji 2 godziny

 • Analiza zagrożeń.
 • Wpływ charakteru imprezy masowej na sposób jej zabezpieczenia oraz na działanie służb.
 • Określenie punktów kluczowych dla planowanego zabezpieczenia imprezy masowej.
 • Zasady sporządzania planów graficznych.
 • Liczebności i rozmieszczenie służb porządkowych i służb informacyjnych.
 • Zasady opracowywania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu).
 • Zajęcia praktyczne z zakresu sporządzania dokumentacji na potrzeby wydania zezwolenia.

Temat IV. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

 • Misja członków służby porządkowej.
 • Misja członków służby informacyjnej.
 • Obsługa uczestników imprezy masowej.
 • Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.
 • Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.
 • Ubiór i wyposażenie.

Temat V. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania – czas realizacji 2 godziny

 • Ogólne zasady i style kierowania zespołem ludzi.
 • Organizowanie stanowisk pracy:
  • określenie zadań,
  • określenie uprawnień,
  • określenie odpowiedzialności.
 • Podejmowanie decyzji.
 • System motywacji i kontroli.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu kierowania zespołem ludzi.

Temat VI. Zabezpieczenia imprez masowych – czas realizacji 4 godziny

 • Zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej.
 • Zasady dokonywania analizy zagrożeń.
 • Kalkulacja i sposób dyslokacji sił i środków.
 • Dobór członków służb organizatora do zabezpieczenia imprezy masowej.
 • Określenie niezbędnego wyposażenia służb organizatora oraz ich rozmieszczenie w zależności od rodzaju imprezy masowej i charakteru zagrożeń.
 • Zasady współpracy z osobami uczestniczącymi w imprezie masowej i spikerem zawodów sportowych.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.
 • Monitoring imprezy masowej.
 • Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu.

Temat VII. Zagadnienia prawne – część I – czas realizacji 2 godziny

 • Definicja przestępstwa i wykroczenia.
 • Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
 • Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
 • Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.
 • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
 • Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.
 • Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

Temat VIII. Zagadnienia prawne – część II – czas realizacji 2 godziny

 • Przepisy karne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
 • Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

Temat IX. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas realizacji 1 godzina

 • Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.
 • Uprawnienia członków służby porządkowej.
 • Obowiązki członków służby porządkowej.

Temat X. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas realizacji 1 godzina

 • Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.
 • Uprawnienia członków służby informacyjnej.
 • Obowiązki członków służby informacyjnej.

Temat XI. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

 • Cel zabezpieczenia imprezy masowej.
 • Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:
  • kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,
  • kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),
  • kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,
  • ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
  • legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,
  • usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,
  • dokumentowaniem podejmowanych czynności.
 • Współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

Temat XII. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

 • Płaszczyzny współpracy.
 • Konflikt interesów.
 • Wzajemna wymiana informacji.
 • Prawne obowiązki współpracy.
 • Podporządkowanie służb organizatora dowódcy zabezpieczenia policyjnego.
 • Ćwiczenia praktyczne dotyczące współpracy kierownika do spraw bezpieczeństwa ze służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

Temat XIII. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne – czas realizacji 2 godziny

 • Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej.
 • Zabezpieczenie higieniczno-sanitarne imprezy masowej.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu zabezpieczenia medycznego.

Temat XIV. Wybrane aspekty prawa budowlanego – czas realizacji 2 godziny

 • Wybrane aspekty prawa budowlanego.
 • Warunki techniczne obiektów budowlanych.
 • Zasady użytkowania obiektów budowlanych w czasie imprezy masowej.

Temat XV. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas realizacji 2 godziny

 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
 • Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
  • rodzaje pożarów,
  • rodzaje sprzętu gaśniczego,
  • rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
  • obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
  • systemy i urządzenia przeciwpożarowe w obiektach,
  • zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).
 • Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

Temat XVI. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas realizacji 2 godziny

 • Plan działania w sytuacjach zagrożeń i plan ewakuacji:
  • znaczenie planów,
  • system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,
  • zasady i sposoby bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),
  • drogi ewakuacyjne,
  • zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,
  • drogi dostępu,
  • kontrola przepływu tłumu.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu ewakuacji osób.

Temat XVII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 1 – czas realizacji 2 godziny

 • Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i socjologii.
 • Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.
 • Analiza społeczeństwa:
  • pojęcie i struktura grupy społecznej,
  • klasyfikacja grupy społecznej,
  • pojęcie tłumu i innych zbiorowości, oparte na podobieństwie zachowań,
  • subkultury kibiców sportowych oraz chuliganów stadionowych.
 • Analiza ważniejszych procesów społecznych:
  • współpraca służby porządkowej i służby informacyjnej z uczestnikami imprezy masowej,
  • konflikt interesów pomiędzy służbami organizatora imprezy masowej a uczestnikami imprezy masowej,
  • zasady podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Temat XVIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 2 – czas realizacji 2 godziny

 • Techniki komunikacyjne.
 • Psychologia tłumu.
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.
 • Metody reagowania na konflikt.
 • Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

Temat XIX. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki – czas realizacji 2 godziny

 • Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości związanej z imprezami masowymi.
 • Profilaktyka kryminologiczna.
 • Ślady kryminalistyczne oraz metody wykrywania i identyfikacji człowieka i rzeczy.
 • Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie lub wykroczeniu, do czasu przybycia Policji.

Temat XX. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego – czas realizacji 2 godziny

 • Prawa i obowiązki świadka.
 • Uprawnienia pokrzywdzonego.
 • Ujęcie osoby.
 • Czynności procesowe i środki dowodowe.
 • Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat XXI. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego – czas realizacji 2 godziny

 • Rola państwa i samorządów.
 • Uczestnicy postępowania administracyjnego, ich prawa i obowiązki.
 • Tryb postępowania administracyjnego.
 • Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
 • Decyzja administracyjna.

Temat XXII. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego – czas realizacji 2 godziny

 • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 • Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.
 • Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.
 • Czyny niedozwolone.

Temat XXIII. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

 • Techniczne urządzenia zabezpieczające.
 • Przeznaczenie i zakres stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających w systemie bezpieczeństwa imprezy masowej.

Temat XXIV. Ćwiczenia praktyczne – czas realizacji 4 godziny

 • Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.
 • Odprawa (instruktaż) przed imprezą.
 • Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
 • Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
 • Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.
 • Odprawa (instruktaż) po imprezie.

Wymagania dla kandydatów:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegła znajomość języka polskiego;
 • ukończone 18 lat;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.

Czas trwania kursu: obejmuje 50 godzin dydaktycznych. Szkolenie przeprowadza się w formie stacjonarnej.

Cena kursu: zależna od wielkości grupy, ok. 600 zł.

Miejsca prowadzenia zajęć:

 • Zajęcia odbywają się w Szczecinie przy ul. A. Mickiewicza 23 (obiekt Szkoły podstawowej nr 52); lub Szczecin ul. Teofila Firlika 19 lub 20.
 • Zajęcia prowadzone mogą być w innym miejscu np. podczas wystąpienia chorób zakaźnych lub pandemii.

Wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin

TYTUŁEM: Kierownik + „Imię i Nazwisko”

Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, nr telefonu podany poniżej):

Gustaw Securitas Sp. z o.o./ Gustaw EDU
ul. I. Łyskowskiego 18,
pokój 205 lub 203,
71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje:
Tel. 606 388 545 lub tel. stacjonarny: 91 – 42 333 20.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gustaw Securitas Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu:

  W celu udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

  W celu przedstawienia mi oferty szkoleniowej.

  W celu świadczenia mi zamówionej przeze mnie usługi szkoleniowej.

  UWAGA:

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gustaw Securitas Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami na e-mail: info@gustawgroup.com.

  Pana/Pani dane będą przetwarzane jedynie w celach, na które wyraża Pan/Pani zgodę, po czym zostaną one usunięte. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

  Brak zgody, a tym samym niemożność przetwarzania danych określonych w formularzu może uniemożliwić wykonanie przez nas usługi, jak również zawarcie oraz realizację umowy o przeszkolenie.”

  Resetuj

  Gustaw Securitas
  ul. Łyskowskiego 18
  sekretariat p. 203
  71-641 Szczecin

  tel./fax +48 91 42 333 20

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.