G U S T A W G R O U P

Ładowanie...


Gustaw Securitas, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA SOCJALNEGO - GUSTAW GROUP

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Celem głównym szkolenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych pracowników socjalnych (zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie) w związku z art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej.

Cele szczegółowe obejmują:

 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa osobistego w pracy socjalnej.
 2. Pozyskanie wiedzy na temat:
 • rozpoznawania zagrożenia,
 • funkcjonowania człowieka w sytuacjach zagrożenia,
 • pożądanego sposobu postępowania w sytuacjach zagrożenia (pokonywania strachu, unikania agresji, skutecznej obrony),
 • warunków działania w stanie obrony koniecznej i stanie wyższej konieczności, a także odpowiedzialności w razie przekroczenia ich dopuszczalności.
 1. Nabycie umiejętności stosowania podstawowych technik samoobrony oraz zachowania się w walce obronnej.

ODBIORCY SZKOLENIA

 1. Pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym:
 • podmiotów zatrudnienia socjalnego,
 • organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej,
 • zakładów aktywności zawodowej,
 • podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • warsztatów terapii zajęciowej,
 • innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.
 1. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych.

OPIS SZKOLENIA

 1. Szkolenie wynika z art. 121 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej i jest realizowane zarówno na zlecenie pracodawców (m.in. pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie), jak również osób indywidualnych.
 2. Szkolenie można odbyć w formie:
 • stacjonarnej – wykład oraz ćwiczenia praktyczne,
 • kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) – z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej,
 • mieszanej (blended learning) – wykład w trybie kształcenia na odległość oraz stacjonarnie ćwiczenia praktyczne.
 1. Formę odbycia szkolenia wybiera Zlecający/ osoba szkoląca się.
 2. Treści nauczania (wykład) i dobór elementów samoobrony (ćwiczenia praktyczne) każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Zlecającego/ osób szkolących się z uwzględnieniem ich charakteru pracy i przewidywanych zagrożeń (dotyczy to również poszczególnych pracowników lub grupy szkoleniowej).
 3. Zajęcia mogą być zrealizowane zarówno w naszych placówkach, jak i w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
 4. Czas trwania szkolenia wynosi:
 • w formie stacjonarnej – od 8 do 16 godzin dydaktycznych,
 • w formie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) – 8 godzin dydaktycznych,
 • w formie mieszanej (blended learning) – od 8 do 16 godzin dydaktycznych.
 1. Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 2. Koszt uczestnictwa:
 • forma stacjonarna: 220,00 zł brutto od jednej osoby biorącej udział w szkoleniu (zajęcia w grupach),
 • forma kształcenia na odległość przez Internet (e-learning): 280,00 zł brutto (tok indywidualny),
 • forma mieszana (blended learning) – cena ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i ilości godzin realizacji stacjonarnych ćwiczeń praktycznych.

ZAKRES SZKOLENIA – przykład

Wykład:

 1. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego – zdefiniowanie problemu.
 2. Ochrona prawna pracownika socjalnego przewidziana jak dla funkcjonariusza publicznego (art. 121 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej) – co z tego wynika?
 3. Tryb zaskarżenia agresora – co i kiedy może zrobić pracownik socjalny w przypadku zaistnienia ataku?
 4. Konfrontacja słowna w kontekście problematyki naruszenia dóbr osobistych pracownika socjalnego.
 5. Wyjście w teren do niebezpiecznego klienta w świetle praw pracownika socjalnego. Warunki działania w stanie obrony koniecznej i w stanie wyższej konieczności, a także odpowiedzialność w razie przekroczenia ich dopuszczalności.
 6. Stres:
 • charakterystyczne reakcje człowieka w sytuacjach trudnych,
 • czym jest stres,
 • natura i oddziaływanie stresu,
 • objawy stresu,
 • stres negatywny i pozytywny,
 • stres związany ze środowiskiem pracownika socjalnego,
 • optymalny poziom stresu jako stan oczekiwany.
 1. Rola pracodawcy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osobistego pracownikom socjalnym oraz jego odpowiedzialność za zdarzenia związane z naruszeniem tego bezpieczeństwa.
 2. Inne – w zależności od potrzeb szkoleniowych danej grupy (Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej itp.).

Nauka samoobrony w celu zdolności do reagowania na zagrożenie atakiem fizycznym – ćwiczenia praktyczne (w miejscu pracy lub w sali szkoleniowej):

 1. Przyjęcie bezpiecznej postawy obronnej (w pozycji stojącej i siedzącej np. przy stole, biurku).
 2. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka oraz sposoby obezwładniania napastnika.
 3. Sposoby zadawania ciosów rękoma i nogami (techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć) odpierających napaść fizyczną oraz sposoby ich unikania i blokowania.
 4. Uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru.
 5. Uwalnianie się z obchwytów tułowia.
 6. Obrona przed obchwytem głowy, chwytem za włosy i duszeniem.
 7. Zachowanie obronne w sytuacjach zagrożenia niebezpiecznymi przedmiotami (np. nóż, pałka, elementy wyposażenia biura, mieszkania).
 8. Sposoby pozbawienia swobody ruchów kończyn górnych agresywnej osoby w celu uniemożliwienia jej wykonania ataku (wyeliminowania zagrożenia).
 9. Podstawowe sposoby obezwładniania osoby za pomocą dźwigni.
 10. Sposoby przemieszczenia agresywnej osoby w bezpieczne miejsce z zastosowaniem podstawowych chwytów transportowych na kończyny górne.
 11. Wzajemne współdziałanie pracowników socjalnych w niebezpiecznych sytuacjach prowadzące do uniknięcia zagrożenia oraz obezwładnienia napastnika.

Opłata za szkolenie:

prosimy o dokonanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011 dla:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin

TYTUŁEM: Szkolenie PRACOWNIK SOCJALNY + „Imię i Nazwisko” uczestnika szkolenia;

*jako dowód wniesienia opłaty za szkolenie wydajemy fakturę (na osobę lub firmę). W ramach prowadzonej działalności oświatowej jesteśmy zwolnieni z podatku VAT.

Ochrona danych osobowych:

 • Uczestnik szkolenia oświadcza, że wyraża dla organizatora kształcenia (zwanego w tym wypadku administratorem danych osobowych) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia.
 • Organizator kształcenia oświadcza, że w celu przeprowadzenia szkolenia będzie przetwarzał dane osobowe podane przez uczestnika szkolenia jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia jest świadczenie mu usługi szkoleniowej.
 • Dane uczestnika szkolenia mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym organizatora kształcenia lub jego podwykonawcom (np. kadrze dydaktycznej: trenerom, szkoleniowcom) wykonującym zadania na rzecz realizacji szkolenia.
 • Dane osobowe uczestnika szkolenia przetwarzane będą jedynie przez okres realizacji szkolenia, po czym zostaną trwale usunięte z platformy szkoleniowej.
 • Organizator kształcenia jako konsekwencje niewyrażenia przez uczestnika szkolenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazuje brak możliwości realizacji szkolenia.
 • Uczestnik szkolenia ma prawo żądania od organizatora kształcenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez organizatora kształcenia.

Gustaw Securitas
ul. Łyskowskiego 18
sekretariat p. 203
71-641 Szczecin