Przyjęliśmy zdywersyfikowany - ze względu na źródła dochodu, model biznesu rodzinnego, odzwierciedlającego istniejące realia rynkowe. Bazując na skupionym wokół naszych Spółek niezależnym, autoryzowanym zespole ekspertów i specjalistów model ten opiera się na sześciu głównych filarach.

ŚWIADCZONE USŁUGI:

 1. edukacyjne – Gustaw EDU

  Zajmujemy się organizacją szkoleń, kursów i warsztatów. Realizujemy szkolenia na zamówienie z różnych dziedzin.
  Od 1998 r. szkolimy kandydatów i pracowników ochrony, będąc w tym niekwestionowanym liderem na Pomorzu Zachodnim. W ramach programu są bloki prawne, managerskie, związane z psychologią, kryminologią czy kryminalistyką, ale i jest również PIERWSZA POMOC, WYSZKOLENIE STRZELECKIE – PRZYGOTOWUJEMY DO EGZAMINU CELEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA BROŃ, uczymy TECHNIK INTERWENCYJNYCH I SAMOOBRONY, szkolimy na LICENCJĘ DETEKTYWA czy też kierowników oraz członków służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych

  Do tej pory szkolenia realizowane były pod markami „Pomorska Niepubliczna Placówka Kształcenia Pracowników Ochrony Gustaw Securitas System” oraz „Gustaw Securitas – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego”. Przeszkoliliśmy ponad 18.000 osób;

 2. wynajem powierzchni biurowych

  Realizowany pod marką Biuro Park Nad Odrą i Gustaw PROPERTIES (trzy budynki na terenie dawnej stoczni w Szczecinie zlokalizowane w centrum miasta o łącznej powierzchni najmu 7700 m21,7 ha powierzchnia gruntów przy biurowcach).

 3. produkcji rolnej – Gustaw AGRO

  Intensywnie uprawiamy duże ekologiczne gospodarstwo wielohektarowe (m.in. posiadamy stosowne zezwolenie na uprawę konopi siewnych, które wykorzystywane są do produkcji przemysłowej, odzieżowej, na biomasę, w medycynie, przemyśle spożywczym - ponad 40 produktów o ponadprzeciętnych walorach odżywczych i prozdrowotnych)

 4. usługi doradcze z dziedziny bezpieczeństwa

  Posiadamy koncesję MSWiA nr L-0095/05 w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. Nasi technicy od roku 1988 wykonali kilkadziesiąt tysięcy montaży systemów zabezpieczeń w tym systemów alarmowych, kamer CCTV - telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów inteligentnego domu, innych.

  Zabezpieczyliśmy wiele obiektów typu banki, sklepy wielkopowierzchniowe, markety, obiekty Ministerstwa Obrony Narodowej, obiekty sakralne, muzea, obiekty miejskie i gminne jak urzędy, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, dalej magazyny, składy budowlane, fabryki, biura, zakłady produkcyjne, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, salony samochodowe oraz prywatne domy i mieszkania (również w systemy typu inteligentny dom).

  Posiadamy również koncesję na obrót specjalny tj. wytwarzanie, obrót wyrobami, technologią, bronią i amunicją o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - Koncesja MSWiA nr B-079/2017;

 5. projektowania hodowli ryb - zamkniętych systemów recyrkulacji wody stosowanych w chowie i hodowli ryb

  Zajmujemy się projektowaniem oraz opracowywaniem technologii chowu i hodowli ryb, a także kompleksową budową i wyposażeniem nowo powstających hodowli.

  Recyrkulujemy również już istniejące hodowle ryb.

  Oferujemy także gotowe systemy wylęgarniczo-podchowowe w obiegach zamkniętych dla gatunków zimno i ciepłolubnych.

 6. produkcji spożywczej – Gustaw FISH

  Jako konsorcjum powstałe z dwóch podmiotów funkcjonuje na rynku akwakultury od 2002 roku, w formie Sp. z o.o. od 2016 r. Prowadzona hodowla oparta jest o zamknięte obiegi recyrkulacyjne (systemy RAS).

Dodatkowo, jako grupa spółek świadczymy usługi:

 1. międzynarodowej sprzedaży towarów (nowe pojazdy, surowce, produkty spożywcze, chemiczne i przemysłowe),

 2. usługi pośrednictwa w zawieraniu krajowych i międzynarodowych kontraktów handlowych na rzecz podmiotów funkcjonujących w sektorze IT, telekomunikacyjnym, obronności i bezpieczeństwa, wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, stoczniowym, maszynowym, paliwowym, gazów płynnych, energetycznym (głównie alternatywne źródła energii, ale także energetyka jądrowa) itp.;

 3. usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy;

 4. usługi doradcze w zakresie funduszy i finansowania inwestycji;

 5. prowadzimy prace badawczo-rozwojowe: w dziedzinie energetyki i alternatywnych systemów wytwarzania prądu, ciepła i zimna w wysokosprawnej trigeneracji; nad procesami oczyszczania surowców - np. guma arabska i utylizacji – np. opony i plastiki.

Uznając swoich Klientów za największe dobro i klucz do sukcesów spółka dąży do efektywnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia swoich partnerów strategicznych, ekspertów oraz specjalistów z wielu branż.

Gustaw EduGustaw FishGustaw AgroGustaw ProperitiesGustaw Energy

ENG

OUR BUSINESSES:

We have adopted a diversified model of the family business, reflecting the existing market realities. Based on our independent, authorized team of experts and specialists, this model is based on six main pillars of activities:

 1. educationalGustaw EDU owned by Gustaw Securitas Sp. z o.o., which organizes training courses, courses, and workshops. We offer customized training in various fields. Since 1998, we are training candidates and security staff, being in this unchallenged leader in the Western Pomerania region. There are legal, managerial, psychological, criminology subjects in the program, but there is also the first aid, shooting training - we prepare for the exam to get a gun permit, teach intervention techniques and self-defense, train for detective license or managers and members of the information and order service at mass events. We have trained over 18,000 people;

 2. office space lease – under the brand name Gustaw PROPERTIES owned by Gustaw Securitas Gustaw Wiliński (3 buildings in the former Szczecin Shipyard area, located in the city center with a total lease area of 7700 m2 and 1,7 ha of land for office buildings); 7700 m2 and 1,7 ha of land for office buildings);

 3. agricultural productionGustaw AGRO. We are intensively cultivating a large ecological farm (we have, for example, permission to grow cannabis, which is used for industrial, clothing, biomass, medical and food industries - more than 40 products with superior nutritional and health benefits);

 4. advisory and consulting services in the field of security – we have obtained the Concession of the Ministry of the Interior and Administration - MSWiA No. L-0095/05 in the field of personal and property protection services provided in the form of direct physical protection and technical security. Since 1988, our technicians have performed tens of thousands of installations of security systems, including alarm systems, CCTV cameras - closed-circuit television, access control systems, work time registration, smart home systems, and others.

  We have secured many facilities such as banks, large-format stores, supermarkets, facilities of the Ministry of National Defense, sacred buildings, museums, municipal and communal facilities such as offices, kindergartens, schools, universities, but also warehouses, building yards, factories, offices, production plants, wind farms and solar farms, car showrooms and private houses and flats (smart home systems as well).

  We have obtained also the Concession of the Ministry of the Interior and Administration - MSWiA No. B-079/2017 for special trading for military and police purposes - i.e. manufacturing, trade, and sales of products, technology, weapons, and ammunition for military or police purposes.

 5. fish farming design , construction and implementation - closed systems of water recirculation used in fish farming and breeding. Gustaw Securitas Sp. z o.o. deals with the design and development of fish breeding and breeding technology, as well as the comprehensive construction and equipment of newly emerging farms. We also offer advice and the opportunity to professionally run farms that we build; also recycle already existing fish farms and offers ready-made nursery and nursery systems in closed circuits for cold and thermophilic species;

 6. food production - Gustaw FISH is a fish farming in the closed recirculation circuit (RAS) in the so-called “aquaculture” system. Production is planned to keep the supply in check. Within this business, we offer a live African Catfish. We plan to expand our breeding with more species of fish (sage, duckweed, perch, sturgeon);

In addition, as a group of companies we provide services:

 1. international sales of goods (new vehicles, raw materials, food, chemical, and industrial products),

 2. intermediary services in concluding domestic and international commercial contracts for entities operating in the IT, telecommunications, defense and security sectors, large-scale steel, shipbuilding, machinery, fuel, liquefied gas, energy (mainly alternative energy sources, but also nuclear power), etc.;

 3. recruitment and placement services;

 4. advisory services on funds and investment financing;

 5. we carry out research and development in the field of energy and alternative energy, heat and cold systems in high-performance trigeneration, as well as on the processes of raw material purification - for example, Arabic gum and materials utilization - e.g. tires and plastics.

Recognizing its clients as the greatest asset and key to success, our companies strives to make the most effective use of the knowledge and experience of its strategic partners, experts and industry professionals.