ŚWIADCZONE USŁUGI
Przyjęliśmy zdywersyfikowany - ze względu na źródła dochodu, model biznesu rodzinnego, odzwierciedlającego istniejące realia rynkowe. Bazując na skupionym wokół naszych Spółek niezależnym, autoryzowanym zespole ekspertów i specjalistów model ten opiera się na 6 głównych filarach:

 1. edukacyjny – Gustaw EDU, która zajmuje się organizacją szkoleń, kursów i warsztatów. Oferujemy szkolenia z dziedziny rozwoju osobistego, zarządzania, dedykowane dla managerów i właścicieli firm, osób zajmujących się podatkami i rachunkowością, zamówieniami publicznymi, także szkolenia z zakresu IT – np. obsługa programów, aplikacji i ich wykorzystanie w celu reklamowania prowadzonej działalności, tworzenie stron internetowych, czy też szkolenia z zakresu inwestycji osobistych. Realizujemy szkolenia na zamówienie z różnych dziedzin.Od 1998 r. szkolimy kandydatów i pracowników ochrony, będąc w tym niekwestionowanym liderem na Pomorzu Zachodnim. W ramach programu są bloki prawne, managerskie, związane z psychologią, kryminologią czy kryminalistyką, ale i jest również pierwsza pomoc, wyszkolenie strzeleckie – przygotowujemy do egzaminu celem uzyskania pozwolenia na broń, uczymy technik interwencyjnych i samoobrony, szkolimy na licencję detektywa czy też kierowników oraz członków służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych.Do tej pory szkolenia realizowane były pod markami „Pomorska Niepubliczna Placówka Kształcenia Pracowników Ochrony Gustaw Securitas System” oraz „Gustaw Securitas – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego”. Przeszkoliliśmy ponad 18.000 osób;
 2. projektowania hodowli ryb - zamkniętych systemów recyrkulacji wody stosowanych w chowie i hodowli ryb. Gustaw Securitas Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem oraz opracowywaniem technologii chowu i hodowli ryb, a także kompleksową budową i wyposażeniem nowo powstających hodowli.
  Oferujemy również doradztwo oraz możliwość fachowego prowadzenia hodowli które budujemy.
  Recyrkulujemy również już istniejące hodowle ryb.
  Oferujemy także gotowe systemy wylęgarniczo-podchowowe w obiegach zamkniętych dla gatunków zimno i ciepłolubnych.
  Zamknięte systemy recyrkulacji wody stosowane w chowie i hodowli ryb są w naszym kraju stosunkowo nowym zagadnieniem, zyskującym coraz to większą rzeszę zwolenników wśród hodowców ryb i nie tylko. Najistotniejszym problemem tego zagadnienia był do niedawna fakt braku rodzimej technologii dostosowanej do potrzeb naszego rynku akwakultury, a oferowane technologie zagraniczne są w większości drogie i energochłonne. Uwzględniając fakt, iż hodowla ryb w zamkniętych systemach recyrkulacji wody jest jedyną alternatywą dla tradycyjnych metod hodowli, firma Gustaw Securitas Sp. z o.o. (należąca do Gustaw Group i sprzedająca produkty Gustaw Fish), w oparciu o własne wieloletnie doświadczenia oraz przy współpracy wielu fachowców w tej dziedzinie opracowała własną technologię chowu i hodowli ryb w zamkniętych systemach recyrkulacji wody, która wychodzi na przeciw i spełnia oczekiwania, a także możliwości polskich hodowców ryb.Dzięki wdrażaniu nowych innowacyjnych metod hodowli, przy jednoczesnej dużej dbałości o środowisko naturalne, technologia ta zyskuje coraz większe uznanie na rodzimym rynku akwakultury, o czym świadczą zrealizowane już inwestycje.
  Niewątpliwą zaletą oferowanej przez nas technologii jest fakt całkowitego odizolowania od warunków zewnętrznych, co ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia chorób, które w obecnych czasach stanowią poważny problem w polskich hodowlach ryb.
  Dysponujemy technologia mobilną oraz stacjonarną dla następujących gatunków ryb:

  • węgorz
  • ryby łososiowate
  • jesiotr
  • sum europejski
  • sum afrykański
  • tilapia
  • ryby ornamentalne
 3. produkcji spożywczejGustaw FISH Sp. z o.o. to hodowla ryb. Jako konsorcjum powstałe z dwóch podmiotów funkcjonuje na rynku akwakultury od 2002 roku, w formie Sp. z o.o. od 2016 r. Prowadzona hodowla oparta jest o zamknięte obiegi recyrkulacyjne (systemy RAS). Obecna produkcja skupia się na hodowli suma afrykańskiego (obejmuje wszystkie etapy rozwoju i wzrostu ryb) oraz materiału obsadowego (własne stada tarłowe). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu ryba konsumpcyjna uzyskiwana jest po 5–6 miesiącach od wylęgu, co pozwala optymalnie zaplanować cykl hodowlany. Cały cykl produkcyjny odbywa się pod ścisłym nadzorem, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo sprzedawanego towaru i możliwość udzielania Konsumentom gwarancji na najwyższą jakość oferowanych ryb.Naszym Klientom oferujemy stałą współpracę przez cały rok, z możliwością zagwarantowania stałych dostaw - tak co do terminów, jak i co do ilości. Planujemy wprowadzić kolejne gatunki ryb (sieja, sielawa, okoń, pstrąg, jesiotr).Oferowane produkty z suma: filet pieczony z suma w warzywach, filet pieczony z suma w zalewie octowej, filet wędzony z suma w zalewie octowej, sum wędzony - tuszki i dzwonka, polędwiczki wędzone z suma, kiełbasa z suma, pasztet z suma oraz sum świeży: żywy/ świeży, tuszka świeża bez głowy, filet ze skórą lub bez skóry świeży.
 4. produkcji rolnej – Gustaw AGRO. Intensywnie uprawiamy duże ekologiczne gospodarstwo wielohektarowe (m.in. posiadamy stosowne zezwolenie na uprawę konopi siewnych, które wykorzystywane są do produkcji przemysłowej, odzieżowej, na biomasę, w medycynie, przemyśle spożywczym - ponad 40 produktów o ponadprzeciętnych walorach odżywczych i prozdrowotnych);
 5. usługi doradcze z dziedziny bezpieczeństwa - Koncesja MSWiA nr L-0095/05 w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego oraz obrót specjalny - Koncesja MSWiA nr B-079/2017;
 6. najem powierzchni biurowych – realizowany pod marką Biuro Park Nad Odrą (3 budynki na terenie dawnej stoczni w Szczecinie zlokalizowane w centrum miasta o łącznej powierzchni najmu 7700 m2 i 1,7 ha powierzchnia gruntów przy biurowcach).

Dodatkowo, jako grupa spółek świadczymy usługi:

1.      usługi pośrednictwa w zawieraniu krajowych i międzynarodowych kontraktów handlowych na rzecz podmiotów funkcjonujących w sektorze IT, telekomunikacyjnym, obronności i bezpieczeństwa, wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, stoczniowym, maszynowym, paliwowym, gazów płynnych, energetycznym (głównie alternatywne źródła energii, ale także energetyka jądrowa) itp.;
2.      usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy;
3.      usługi doradcze w zakresie funduszy i finansowania inwestycji;
4.      informatyczne (strony internetowe, identyfikacje wizualne, materiały reklamowe, AdWords, marketing internetowy);
5.      prowadzimy prace badawczo-rozwojowe: w dziedzinie energetyki i alternatywnych systemów wytwarzania prądu, ciepła i zimna w wysokosprawnej trigeneracji; nad procesami oczyszczania surowców - np. guma arabska i utylizacji – np. opony i plastiki.

Uznając swoich Klientów za największe dobro i klucz do sukcesów spółka dąży do efektywnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia swoich partnerów strategicznych, ekspertów oraz specjalistów z wielu branż.

ENG

OUR BUSINESSES:

We have adopted a diversified model of family business, reflecting the existing market realities. Based on our independent, authorized team of experts and specialists, this model is based on six main pillars:

 1. educationalGustaw EDU owned by Gustaw Securitas Sp. z o.o., which organizes training courses, courses and workshops. We offer customized trainings in various fields. Since 1998, we are training candidates and security staff, being in this unchallenged leader in Western Pomerania region. There are legal, managerial, psychological, criminology subjects in the program, but there is also the first aid, shooting training - we prepare for the exam to get a gun permit, teach intervention techniques and self-defense, train for detective license or managers and members of the information and order service at mass events. We have trained over 18,000 people;
 2. office space lease – under the brand name Gustaw PROPERTIES owned by Gustaw Securitas Gustaw Wiliński (3 buildings in the former Szczecin Shipyard area, located in the city center with a total lease area of 7700 m2 i 1,7 ha of land for office buildings);7700 m2 i 1,7 ha of land for office buildings);
 3. food productionGustaw FISH is a fish farming in the closed recirculation circuit (RAS) in the so-called “aquaculture” system. Production is planned to keep supply in check. Within this business we offer a live African Catfish. We plan to expand our breeding with more species of fish (sage, duckweed, perch, sturgeon);
 4. agricultural productionGustaw AGRO. We are intensively cultivating a large ecological farm (we have, for example, permission to grow cannabis, which is used for industrial, clothing, biomass, medical and food industries - more than 40 products with superior nutritional and health benefits);
 5. fish farming design, construction and implementation - closed systems of water recirculation used in fish farming and breeding. Gustaw Securitas Sp. z o.o. deals with the design and development of fish breeding and breeding technology, as well as the comprehensive construction and equipment of newly emerging farms. We also offer advice and the opportunity to professionally run farms that we build; also recycle already existing fish farms and offers ready-made nursery and nursery systems in closed circuits for cold and thermophilic species;
 6. advisory services in the field of security - Concession of the Ministry of the Interior and Administration - MSWiA No. L-0095/05 in the field of personal and property protection services implemented in the form of direct physical protection and technical protection and special trading for military and police purposes - Concession of the Ministry of the Interior and Administration - MSWiA No. B-079/2017;

In addition, as a group of companies we provide services:

 1. intermediary services in concluding domestic and international commercial contracts for entities operating in the IT, telecommunications, defense and security sectors, large-scale steel, shipbuilding, machinery, fuel, liquefied gas, energy (mainly alternative energy sources, but also nuclear power) etc.;
 2. IT (websites, visual identifications, advertising materials, AdWords, internet marketing);
 3. recruitment and placement services;
 4. advisory services on funds and investment financing;
 5. we carry out research and development in the field of energy and alternative energy, heat and cold systems in high-performance trigeneration, as well as on the processes of raw material purification - for example Arabic gum and materials utilization - e.g. tires and plastics.

Recognizing its clients as the greatest asset and key to success, our companies strives to make the most effective use of the knowledge and experience of its strategic partners, experts and industry professionals.