Uczestnik nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony fizycznej. Uzyskuje zaświadczenie do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • Jak zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo życia, zdrowia lub nietykalności osobistej innym ludziom na terenie zakładu pracy.
 • Jak zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo w placówkach handlowych.
 • Jak zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych.
 • Jak zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo w miejscach użyteczności publicznej.
 • Jak zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo w trakcie imprez masowych.
 • Jak odpowiadać za ochronę mienia.
 • Jak podejmować działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

O kursie

Kurs obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz uzyskanie Zaświadczenia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Czas trwania kursu obejmuje 248 godzin dydaktycznych, w tym 3 godziny zaliczenia końcowego kursu.

Cena kursu: 1450 zł

Wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty w kwocie 1450 zł na konto bankowe - 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011.

Tytułem: Kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej + „Imię i Nazwisko”,

w wyjątkowych przypadkach osobiście w siedzibie spółki:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.
ul. I. Łyskowskiego 18, pokój 205 lub 203, 71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje: Tel. 606 388 545.

Kurs można odbyć w trybach: stacjonarnym (dziennym – zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00) – tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.

Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 1997 Nr 114, poz. 740). Wpisu dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą (na jej pisemny wniosek).

Pracownik ochrony – opis zawodu

Pracownik ochrony to osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Pracownikiem ochrony jest również osoba wykonująca zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Charakter pracy, czyli czym zajmuje się kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej?

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej:

 1. Stałej lub doraźnej.
 2. Polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
 3. Polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Może on być zatrudniony do wykonywania zadań ochrony przypisanych pracownikom ochrony:

 1. Wykonującym czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.
 2. Wchodzącym w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.
 3. Wykonującym bezpośrednio czynności związane z ochroną osób.
 4. Nadzorującym i kontrolującym pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 5. Mającym prawo do wykonywania czynności użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 6. Wykonującym zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

Ponadto uprawniony on jest do opracowywania planów ochrony w zakresie ochrony fizycznej oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:
Ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
Wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku.
Ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
Użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.
Użycia lub wykorzystania broni palnej.

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 1. Ukończenie przedmiotowego kursu.
 2. Odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 3. Wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która oprócz ukończonego kursu:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Ukończyła 21 lat.
 3. Ukończyła co najmniej gimnazjum (lub szkołę podstawową).
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych (własnoręczne oświadczenie).
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (własnoręczne oświadczenie).
 6. Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 7. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła.

Wymagania kwalifikacyjne, czyli jak uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym. Wprowadzania danych podlegających wpisowi dokonują komendanci wojewódzcy Policji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę na jej wniosek, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Ukończyła 21 lat.
 3. Ukończyła co najmniej gimnazjum (lub szkołę podstawową).
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych (własnoręczne oświadczenie).
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (własnoręczne oświadczenie).
 6. Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 7. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła.
 8. Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, co potwierdzają:

Zaświadczenia o ukończeniu kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

A także:

 1. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia.
 2. Dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej.
 3. Świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej.
 4. Zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.
 5. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ).
 6. Świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Do wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zainteresowany dołącza:

 1. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o:
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.
 1. Zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 2. Orzeczenia lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej.
 3. Decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej – jeżeli taka decyzja była wydana.

Właściwy komendant wojewódzki Policji wydaje osobie, której wpisywane dane dotyczą, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę.

Opłatę za wydanie zaświadczenia ponosi wnioskodawca według stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635).

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej jest obowiązany do zawiadamiania właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Inne informacje: Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu.