W Gustaw EDU zajmujemy się organizacją szkoleń zawodowych między innymi dla branży security. Jednym z kursów, jakie prowadzimy, jest kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Szkolenie obejmujące 245 godzin dydaktycznych pozwala na poznanie najważniejszych zagadnień i nabycie niezbędnych umiejętności do wykonywania zadań na stanowisku pracownika ochrony. Kurs kończy się 3-godzinnym zaliczeniem oraz uzyskaniem wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Weź udział w kursie i otrzymaj wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Szkolenie polecane jest głównie tym, którzy chcą podjąć pracę jako ochroniarz i zapewniać bezpieczeństwo osobom lub pilnować mienia swoich klientów. Po naszym szkoleniu możesz otworzyć własną agencję ochrony bądź też pracować w profesjonalnej firmie ochroniarskiej np. jako pracownik grup interwencyjnych, konwojent czy specjalista ds. monitoringu systemów alarmowych. Ponadto zatrudnić możesz się również w alarmowym centrum odbiorczym, obiektach istotnych dla funkcjonowania i obronności państwa lub u klientów z różnych branż (od produkcyjnej, handlowej, logistycznej, po spożywczą oraz budowlaną). Uczestnicy kursu uczą się między innymi sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa obiektów, a także zdrowia i życia osób obecnych na terenie chronionego obszaru lub zakładu pracy. Ponadto tego, jak odpowiadać za ochronę mienia, zapobiegać wykroczeniom i przestępstwom czy też jakie działania podejmować na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych lub w centrach handlowych. Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez nas kursach, na których zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne do wykonywania obowiązków na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 1. Ukończenie przedmiotowego kursu.
 2. Odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 3. Wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.           

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która oprócz ukończonego kursu:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Ukończyła 21 lat.
 3. Ukończyła co najmniej gimnazjum (lub szkołę podstawową).
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych (własnoręczne oświadczenie).
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (własnoręczne oświadczenie).
 6. Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 7. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła. 

Wymagania kwalifikacyjne, czyli jak uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym. Wprowadzania danych podlegających wpisowi dokonują komendanci wojewódzcy Policji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę na jej wniosek, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Ukończyła 21 lat.
 3. Ukończyła co najmniej gimnazjum (lub szkołę podstawową).
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych (własnoręczne oświadczenie).
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (własnoręczne oświadczenie).
 6. Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 7. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła.
 8. Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, co potwierdzają:

Zaświadczenia o ukończeniu kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

A także:

 1. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia.
 2. Dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej.
 3. Świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej.
 4. Zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.
 5. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 6. Świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Do wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zainteresowany dołącza:

 1. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o:
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.
 1. Zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 2. Orzeczenia lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej.
 3. Decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej – jeżeli taka decyzja była wydana.

Właściwy komendant wojewódzki Policji wydaje osobie, której wpisywane dane dotyczą, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę.

Opłatę za wydanie zaświadczenia ponosi wnioskodawca według stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635).

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej jest obowiązany do zawiadamiania właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.