O kursie doskonalącym umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – raz na 5 lat

Kurs prowadzony jest w celu spełnienia obowiązku ustawowego oraz odświeżania i usystematyzowania wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia.

Obowiązek ustawowy

Zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek raz na 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona jedynie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej.

Do prowadzenia kursów doskonalących uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kursy doskonalące prowadzi się wyłącznie w formie stacjonarnej i trwają one 40 godzin.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnik kursu usystematyzuje sobie wiedzę odnośnie:

 • jak zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo życia, zdrowia lub nietykalności osobistej innym ludziom m.in. (na terenie zakładu pracy, w placówkach handlowych, na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych, w trakcie imprez masowych),
 • jak podejmować działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony,
 • jak odpowiadać za ochronę mienia.

Realizowane tematy zajęć:

 1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (sala wykładowa)
 2. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego (sala wykładowa).
 3. Samoobrona i techniki interwencyjne (sala sportowa).
 4. Wyszkolenie strzeleckie (sala wykładowa).
 5. Wyszkolenie strzeleckie – strzelanie (Ośrodek Strzelecki w Pucicach).

Czas trwania kursu: obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

Cena kursu: raz na 5 lat – 900 zł.

Termin kursu: jako nowość kurs realizowany jest w systemie ciągłym (do kursu weekendowego można dołączyć w zasadzie w każdym wybranym momencie).

Miejsca prowadzenia zajęć:

1) w SP nr 52 w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 23 (wykłady w salach oraz zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych – na sali sportowej),

2) Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy w Pucicach (strzelanie).

 

Wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011,

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.

ul. I. Łyskowskiego 18

71-641 Szczecin

TYTUŁEM: Kurs doskonalący dla KPO + „Imię i Nazwisko”,

Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, nr telefonu podany poniżej):

Gustaw Securitas Sp. z o.o./ Gustaw EDU
ul. I. Łyskowskiego 18, pokój 205 lub 203, 71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje: Tel. 606 388 545 lub tel. stacjonarny: 91 – 42 333 20.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa kursu w którym chcę uczestniczyć (wymagane)

  Treść wiadomości

  - Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gustaw Securitas Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu:
  *
  *
  *
  *ZAZNACZ WSZYSTKIE POWYŻSZE
  UWAGA:
  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gustaw Securitas Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami na e-mail: info@gustawgroup.com.

  Pana/Pani dane będą przetwarzane jedynie w celach, na które wyraża Pan/Pani zgodę, po czym zostaną one usunięte. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.

  Brak zgody, a tym samym niemożność przetwarzania danych określonych w formularzu może uniemożliwić wykonanie przez nas usługi, jak również zawarcie oraz realizację umowy o przeszkolenie."