O kursie doskonalącym umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – raz na 5 lat

Kurs prowadzony jest w celu spełnienia obowiązku ustawowego oraz odświeżania i usystematyzowania wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia.

Obowiązek ustawowy

Zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek raz na 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona jedynie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej.

Do prowadzenia kursów doskonalących uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kursy doskonalące prowadzi się wyłącznie w formie stacjonarnej i trwają one 40 godzin.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnik kursu usystematyzuje sobie wiedzę odnośnie:

  • jak zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo życia, zdrowia lub nietykalności osobistej innym ludziom m.in. (na terenie zakładu pracy, w placówkach handlowych, na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych, w trakcie imprez masowych),
  • jak podejmować działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony,
  • jak odpowiadać za ochronę mienia.

Realizowane tematy zajęć:

  1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (sala wykładowa)
  2. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego (sala wykładowa).
  3. Samoobrona i techniki interwencyjne (sala sportowa).
  4. Wyszkolenie strzeleckie (sala wykładowa).
  5. Wyszkolenie strzeleckie – strzelanie (Ośrodek Strzelecki w Pucicach).

Czas trwania kursu: obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

Cena kursu: raz na 5 lat – 900 zł.

Termin kursu: jako nowość kurs realizowany jest w systemie ciągłym (do kursu weekendowego można dołączyć w zasadzie w każdym wybranym momencie).

Miejsca prowadzenia zajęć:

1) w SP nr 52 w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 23 (wykłady w salach oraz zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych – na sali sportowej),

2) Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy w Pucicach (strzelanie).

 

Wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011,

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.

ul. I. Łyskowskiego 18

71-641 Szczecin

TYTUŁEM: Kurs doskonalący dla KPO + „Imię i Nazwisko”,

Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, nr telefonu podany poniżej):

Gustaw Securitas Sp. z o.o./ Gustaw EDU
ul. I. Łyskowskiego 18, pokój 205 lub 203, 71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje: Tel. 606 388 545 lub tel. stacjonarny: 91 – 42 333 20.