KORZYŚCI

 • Jak zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo życia, zdrowia lub nietykalności osobistej innym ludziom m.in. (na terenie zakładu pracy, w placówkach handlowych, na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych, w trakcie imprez masowych),
 • Jak odpowiadać za ochronę mienia,
 • Jak podejmować działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

O KURSIE

Forma i czas trwania kursu

 • Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej (weekendowo).

Termin kursu: od dnia 09.02.2019 r. do dnia 30.03.2019 r.

Miejsce prowadzenia zajęć

1)     I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, Aleja Piastów 12 (zajęcia teoretyczne i praktyczne za wyjątkiem strzelania), 

2)     Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy w Pucicach (strzelanie).

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

09.02.2018 r. (sobota):

 • 12.15-15.00        – Temat: Samoobrona i techniki interwencyjne (sala sportowa).

16.02.2019 r. (sobota):

 • 12.15-15.00        – Temat: Samoobrona i techniki interwencyjne (sala sportowa).

02.03.2019 r. (sobota):

 • 9.00-11.45          – Temat: Wykład (sala nr 1).

03.03.2019 r. (sobota):

 • 8.00-14.00          – Temat: Wykład i zajęcia praktyczne (sala nr 1).

10.03.2018 r. (niedziela):

 • 12.15-15.00        – Temat: Samoobrona i techniki interwencyjne (sala sportowa).

23.03.2019 r. (sobota):

 • 12.15-15.00        – Temat: Wykład i zajęcia praktyczne (sala nr 1).

29.03.2019 r. (piątek):

 • 8.00-16.00          – Temat: Wyszkolenie strzeleckie – strzelanie (strzelnica Pucice).

30.03.2018 r. (sobota):

 • 12.15-15.00        – Temat: Samoobrona i techniki interwencyjne (sala sportowa).
 • ZAKOŃCZENIE KURSU.

Realizowane tematy zajęć:

 1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (sala wykładowa)
 2. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego (sala wykładowa).
 3. Samoobrona i techniki interwencyjne (sala sportowa).
 4. Wyszkolenie strzeleckie (sala wykładowa).
 5. Wyszkolenie strzeleckie – strzelanie (Ośrodek Strzelecki w Pucicach).

Opłata za kurs

 • Opłata za kurs na wskazaną edycję kursu wynosi 600,00 złotych. 
 • UWAGA: Istnieje też możliwość zrobienia kursu w terminie dopasowanym do potrzeb uczestnika (tzw. tok indywidualny kursu - tylko dla jednej osoby) wówczas koszt kursu wynosi 1200,00 złotych. Realizujemy go w każdej chwili.

Przelew (600 zł) proszę zrealizować dla:

Gustaw Securitas Sp. z o.o. 

Ignacego Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

41 1140 1137 0000 2455 6100 1011

Tytułem: Kurs doskonalący KPOF + „Imię i Nazwisko”.

Szczegółowe informacje:
Tel. 606 388 545 

Osobiście można nas zastać w Gustaw EDU w budynku Gustaw Securitas, ul. Ignacego Łyskowskiego 18, pok. 205, ewentualnie 203. Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

Obowiązek ustawowy

Zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek raz na 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona jedynie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej.

Do prowadzenia kursów doskonalących uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kursy doskonalące prowadzi się wyłącznie w formie stacjonarnej i trwają one 40 godzin.