O kursie członek służby porządkowej oraz służby informacyjnej na imprezach masowych

Szkolenie obejmuje zakres wykonywania zadań przewidzianych dla członka służby porządkowej i służby informacyjnej (Steward) na imprezach masowych.

NAUCZYSZ SIĘ

  • Jak zapewnić bezpieczeństwo na imprezach masowych.
  • Jak zapewnić bezpieczeństwo na imprezach masowych artystyczno-rozrywkowych.
  • Jak zapewnić bezpieczeństwo na imprezach masowych sportowych.

O KURSIE

Szkolenie obejmuje zakres wykonywania zadań przewidzianych dla członka służby porządkowej i służby informacyjnej (Steward) na imprezach masowych.

Realizowane tematy zajęć:Temat

I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas realizacji 2 godziny

1. Zabezpieczenie imprezy masowej.

2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.

3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.

4. Rodzaje zagrożeń.

5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.

6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej i członka służby porządkowej.

Temat II. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

1. Obsługa członków imprezy masowej.

2. Misja członków służby porządkowej.

3. Misja członków służby informacyjnej.

4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.

5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.

6. Ubiór i wyposażenie.

Temat III. Zagadnienia prawne – część I – czas realizacji 2 godziny

1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.

2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.

4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.

5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.

7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

Temat IV. Zagadnienia prawne – część II – czas realizacji 2 godziny1.

1. Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych,

etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

Temat V. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas realizacji 1 godzina

1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.

2. Uprawnienia członków służby porządkowej.

3. Obowiązki członków służby porządkowej.

Temat VI. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas realizacji 1 godzina

1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.

2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.

3. Obowiązki członków służby informacyjnej.

Temat VII. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 3 godziny

1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.

2. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:

a) kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,

b) kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),

c) kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,

d) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,

e) legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,

f) usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,

g) dokumentowaniem podejmowanych czynności.

3. Współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

4. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

Temat VIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – czas realizacji 2 godziny

1. Techniki komunikacyjne.

2. Psychologia tłumu.

3. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

4. Metody reagowania na konflikty.

5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

Temat IX. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas realizacji 2 godziny

1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.

2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

a) rodzaje pożarów,

b) rodzaje sprzętu gaśniczego,

c) rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,

d) obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,

e) systemy przeciwpożarowe w obiektach,

f) zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).

Temat X. Techniki interwencyjne – czas realizacji 1 godzina

1. Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.

Temat XI. Ćwiczenia praktyczne – czas realizacji 2 godziny

1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.

2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.

3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.

4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.

5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.

6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.

Temat XII. Zasady udzielania pierwszej pomocy – czas realizacji 2 godziny

1. Zagadnienia ogólne.

2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.

3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń,

omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.

4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

 Temat XIII. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas realizacji 2 godziny

1. Plan awaryjny i plan ewakuacji:

a) znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji,

b) system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,

c) zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),

d) drogi ewakuacyjne,

e) zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,

f) drogi dostępu,

g) kontrola przepływu tłumu,

h) zasada aktywnego działania członków służb organizatora imprezy masowej.

 

Czas trwania kursu: obejmuje 24 godziny dydaktyczne. Szkolenie przeprowadza się w formie stacjonarnej.

Cena kursu: zależna od wielkości grupy, ok. 300 zł.

Miejsca prowadzenia zajęć:

w naszych salach szkoleniowych przy ul. Firlika 19 lub w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, Aleja Piastów 12.

 Wpłaty: prosimy o uiszczanie wpłaty na konto bankowe nr: 41 1140 1137 0000 2455 6100 1011,

DLA:

Gustaw Securitas Sp. z o.o.

ul. I. Łyskowskiego 18

71-641 Szczecin

TYTUŁEM: Członek służby porządkowej i informacyjnej + „Imię i Nazwisko”,

Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie spółki (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, nr telefonu podany poniżej):

Gustaw Securitas Sp. z o.o./ Gustaw EDU
ul. I. Łyskowskiego 18, pokój 205 lub 203, 71-641 Szczecin.

Szczegółowe informacje: Tel. 606 388 545 lub tel. stacjonarny: 91 – 42 333 20.