O NAS

LOGO-GS_bigGrupa naszych firm wywodzi się z GUSTAW SECURITAS Sp. z o.o., która rozpoczęła swoją działalność w roku 1988, pierwotnie w zakresie ochrony osób i mienia – jako jedna z pierwszych tego typu firm w Polsce. Niebawem, w październiku 1989 roku otrzymaliśmy pierwszą koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (na usługi ochrony osób, na usługi ochrony mienia, usługi detektywistyczne, wytwarzanie i obrót bronią myśliwską, sportową i gazową oraz amunicją do tej broni). Zgodnie z obowiązującym wówczas ustawodawstwem, firma GUSTAW SECURITAS, mogła jako jedna z nielicznych, poza jednostkami i instytucjami państwa do tego powołanymi, zapewniać bezpieczeństwo osobom i formom, które takiej ochrony potrzebowały.

 

GUSTAW GROUP to grupa firm rodzinnych, wiele lat rozwijanych przez właścicieli, grono przyjaciół i nastawionych na sukces współpracowników.

Stopniowo, zaczynając od realizacji podstawowych zadań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, stale rozwijając się przez ponad ćwierć wieku, przeobraziliśmy się w nowoczesną, przystosowaną do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb Klientów grupę firm pod wspólną nazwą „GUSTAW”, umożliwiając świadczenie szerokiej gamy usług.

 

Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszej wiedzy, doświadczeń, rozległych baz kontaktów oraz naszych „szytych na miarę” usług.

[ENG]

ABOUT US

LOGO-GS_bigOur group of companies comes from GUSTAW SECURITAS Ltd., which started its activity in 1988, originally in the field of protection of persons and property - one of the first such companies in Poland. Soon, in October 1989 we received the first license from the Minister of Internal Affairs and Administration (for security services, detective services, production and marketing of hunting, sports and gas weapons and ammunition). According to the legislation in force at that time, GUSTAW SECURITAS could, as one of the few, apart from the entities and institutions of the State designated for that purpose, provide the security of the persons, companies and institutions which such protection required.

GUSTAW GROUP is a group of family businesses, many years developed by the owners, a circle of friends and successful colleagues.

Gradually, starting with the basic tasks of preventing crime and misconduct against property, we have evolved into a modern, adapted to changing market conditions and customer needs, a group of companies under the common name of “GUSTAW”, enabling the provision of a wide range of services.

We invite you to cooperate and to use our knowledge, experience, extensive contact databases and our tailor-made services.